Behandelingen

We maken integraal gebruik van alle vormen van Geneeskunst die op dit moment voorhanden zijn. We hebben ons vooral toegelegd op allerlei vormen van natuurgeneeskunde omdat die gericht zijn op echte genezing van binnenuit en de patiënt en zijn leefmilieu in principe nooit kunnen schaden; zonodig vallen we terug op regulier geneeskundige behandelingen.

In ons Centrum is een arts werkzaam in de volgende disciplines:

sinds 2016: Noemt Hans Reijnen zich voortaan, Gezondheidscoach voor Hermes Geneeskunde (AVIG) en Spiritueel Coaching, Hij heeft op geheel eigen wijze een synthese gemaakt van alle bovengenoemde disciplines en noemt dat zelf voortaan: Hermes Geneeskunde. Voor meer info over Hermetische Geneeskunde: klik hier.

 

Foto: Arts van Andy Goldsworthy

 

Disclaimer

Ik wil alle patiënten die gebruik maken van mijn diensten er nadrukkelijk op wijzen dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de werkzaamheid van veel behandelingen die ik toepas in mijn praktijk. Er is althans geen wetenschappelijk bewijs dat in de reguliere geneeskunde erkend wordt terwijl er vele wetenschappelijke onderzoeken zijn die wel degelijk de werkzaamheid ondersteunen. Voor degenen die zich hier verder in willen verdiepen verwijs ik naar de websites van twee collega artsen voor homeopathie.

http://www.dokterrutten.nl/text/weten.html

http://www.centaurea.nl/homeopathie/wetenschap/

De meeste behandelingen die ik toepas hebben voor mij hun effectiviteit getoond als ik kijk naar de vele honderden geslaagde casuïstieken waarover ik continu rapporteer op onze website, in onze nieuwsbrief, in artikelen (in tijdschriften en magazines) en in de boeken die geschreven zijn door mij. In wetenschappelijke termen wordt dit 'klinisch empirisch onderzoek' genoemd. Weliswaar niet dubbelblind maar wel varende op de klinische blik van de dokter, dat beschouwd kan worden als voorwetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van een behandeling. Vele tevreden patiënten zijn vaak bereid om hierover openlijk getuigenissen af te leggen. Voor de volledigheid wil ik iedereen erop wijzen dat ik veel patiënten een heel eind verder kan helpen maar beslist niet iedereen. Bovendien heb ik vaak erg goede resultaten bij een aantal indicatiegebieden (chronische vermoeidheid, allergieën, auto-immuunaandoeningen en falende afweer, e.a.) maar er zijn ook ziektebeelden waarbij de resultaten veel minder indrukwekkend zijn zoals MS en ALS.

Veel patiënten die ik behandel komen naar mij toe door mond op mond reclame, elke genezen patiënt stuurt vaak wel vijf nieuwe patiënten op mij af, of naar aanleiding van de vele publicaties zoals hierboven genoemd. Dit heeft gemaakt dat de wachttijd voor nieuwe patiënten in mijn praktijk varieert van een half jaar tot een jaar. Niet alle behandelingen zijn altijd even effectief maar ik koers voortdurend op de feedback die ik van mijn patiënten krijg: ik zet het meest in op die behandelingen waar de patiënten het meest tevreden over zijn.  

Hans Reijnen, Gezondheidscoach voor Hermes Geneeskunde (AVIG)

                   Laatste update, 07-12-2017

Top                                                               Home

 


 

Verklaring in het kader van nieuwe AVG wetgeving (privacybescherming):

Behandeldossier en privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als arts een dossier aanleg. Dit is een wettelijke verplichting. Uw dossier bevat behalve de contactgegevens ook aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoered onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in wu dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgvelnere zoals bijvoorbeeld uw huisarts. Het kunnen ook gegevens zijn die u mij zelf heeft verstrekt.

De vetrouwelijkheid van deze gegevens is belangrijk en dat betekent dat ik;

 1. Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 2. Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
 3. de gegevens niet langer bewaar dan nodig voor de behandeling of wettelijk verplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt aleen met uw expliciete toestemming.
 2. Voor het gebruik door een bevoegde waarnemer, tijdens mijn afwezighei;
 3. In geanonimiseerde vorm tijdens intercollegiale toetsing;

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Ik handel hiermee in overeenstemming met mijn geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) op grond van de wet en op grond van mijn beroepsregels.

Top

Financiële administratie en privacy

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgeverzekeraar:

 1. uw naam, adres, postcode en woonplaats
 2. uw geboorte datum
 3. een datum van de behandelingeen korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'consult'
 4. een omschrijving van eventueel geleverde materialen
 5. de kosten van het consult
 6. de wijze van betaling van het consult.

Deze gegevens moet ik vastleggen op basis van mijn wettelijke administratieplicht en deze gevens bewaar ik niet langer dan wettelijk noodzakelijk.

                                               ------------

Ik zal elke patient dan ook vriendelijk verzoeken om onderstaande privacyverklaring te ondertekenen.

                                               -------------

Privacyverklaring consult

Ondergetekende,
 
(Naam) .......................................
 
is ervan op de hoogte dat praktijk Mens Sana van Hans Reijnen de volgende gegevens in de administratie moet opnemen:
 

 

Datum: ....................................

Handtekening:............................

Emailadres:................................

 

geplaatst: 21-07-2018


 Top                                                                      Home