Ervin Laszlo: Club van Budapest

Informatie over de Club van Budapest www.clubofbudapest.org  (opgericht door Ervin Laszlo)

Ervin Laszlo: "Alles wat zich in onze geest afspeelt laat zijn golfsporen na in het kosmische veld waarin we zijn ingebed, en alle informatie kan door de hersenen weer uit dat veld worden opgehaald .............."

Ervin Laszlo is een wonderkind aan de piano, een autodidact met vernieuwende ideën en een wereldverbeteraar die de toekomst in handen legt van het individu. In zijn wetenschappelijke studies klinkt een welhaast profetische boodschap door: ieder mens is verbonden - met elkaar, de natuur en de kosmos. Hij pleit voor meer kosmisch bewustzijn in de 21e eeuw.

De missie van de club van Budapest:

Zij wil een katalysator zijn voor de transformatie naar een grotere duurzaamheid in de wereld door

* Het bevorderen van de opkomst van kosmisch bewustzijn,

* Generaties en culturen weer met elkaar in verbinding brengen,

* De integratie van spiritualiteit, wetenschap en kunst,

* Het opzetten van studiegroepen wereldwijd.

De Club van budapest is een informele associatie van creatieve mensen uit de wereld van de kunst, de literatuur en de hedendaagse spirituele stromingen. De Club gaat uit van het principe dat de wereld alleen te veranderen is door onszelf te veranderen en dat we, om onszelf te kunnen veranderen, we het soort inzicht en de opvatting nodig hebben, die ons gegeven worden in de kunst, de literatuur en in de het veld van de spirit. De leden van de Club van Budapest gebruiken hun artistieke creativiteit en spirituele inzicht om het bewustzijn te bevorderen van de wereldproblemen en de kansen die de mensheid hierin heeft. Zij communiceren hun inzichten d.m.v. het woord en het beeld, geluid en beweging en met behulp van de nieuwe media en technologieën. Het zijn respectabele wereldleiders op hun gebied van hun literaire, artistieke en spirituele activiteit. Hun namen staan garant voor inzicht en hun lidmaatschap van de Club getuigen van toeweiding aan onze gemeenschappelijke toekomst.

Eén van de primaire doelen van het werk van de Club is het intitiatief: "Je kunt de wereld veranderen", dat tevens de titel is van één van de boeken van Ervin Laszlo.

Top

Lijst van ereleden: H.E. Chingiz AITMATOV - H.E. Oscar ARIAS - H.E. A.T. ARIYARATNE - Sri Bhagavan - Maurice BÈJART - Thomas BERRY - Karlheinz BÖHM - Sir Arthur C. CLARKE - Paulo COELHO - Mihaly CSIKSZENTMIHALYI - H.E. The XIVth DALAI LAMA - Waris DIRIE - Riane EISLER - H.E. Vigdis FINNBOGADOTTIR - Milos FORMAN - Peter GABRIEL - H.E. Hans-Dietrich GENSCHER - H.E. Arpád GÖNCZ - Rivka GOLANI - Jane GOODALL - Krishna GOPALA - H.E. Mikhail GORBACHEV - Otto Herbert HAJEK - H.E. Václav HAVEL - Hazel HENDERSON - H.E. Pir Vilayat INAYAT-KHAN - Bianca JAGGER - Miklós JANCSO - Kin-Ichiro KOBAYASHI - Gidon KREMER - Hans KÜNG - Shu-Hsien LIU - Eva MARTON - Federico MAYOR - Zubin MEHTA - Lord Yehudi MENUHIN+ - Edgar MITCHELL - Edgar MORIN - Robert MULLER - Gillo PONTECORVO - H.E. Ruhiyyih RABBANI+ - Jean-Pierre RAMPAL - Mary ROBINSON - Mstislav ROSTROPOVICH - Sir Josef ROTBLAT - Peter RUSSELL - Masami SAIONJI - H.E. Karan SINGH - Sir George SOLTI+ - Sir Sigmund STERNBERG - H.E. Rita SÜSSMUTH - H.E. Desmond TUTU - Liv ULLMANN - Sir Peter USTINOV - H.R.H. Irene van LIPPE-BIESTERFELD - H.E. Richard von WEIZSÄCKER - Eli WIESEL - Betty WILLIAMS - Muhammad YUNUS

Andy Goldsworthy

Anders denken voor een betere wereld

de vijf bijna dodelijke overtuigingen vlgs Ervin laszlo:

1. Bevredig je behoeften zonder anderen te benadelen.

2. Respecteer andermans recht op leven en ontwikkeling.

3. Bewaak het recht op leven en gezondheid van alles wat groeit en leeft.

4. Streef naar geluk, vrijheid en vervulling van jezelf en voor anderen.

5. Help de minderbedeelden zonder honger of gebrek te leven.

6. Bescherm of herstel de inetgriteit van het milieu.

7. Help kinderen en jongeren hun eigen manier van denken en handelen te ontdekken.

8. Vraag je regering op een vreedzame en coöperatieve manier met andere landen en culturen om te gaan.

9. Ga naar winkels en bedrijven die milieuvriendelijke producten aanbieden.

10. Gebruik bij de besluitvorming over belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen in het leven media die betrouwbare informatie verschaffen 

Meer informatie over de Club van Budapest op:  http://www.clubofbudapest.org

 


Boekbespreking: 07-12-2010, geschreven voor de Mens Sana Berichten 37-11

WorldShift/2012, De synergie van groen ondernemen, nieuwe politiek en hoger bewustzijn met een voorwoord van Deepak Chopra en Michael Gorbatsjov, van Ervin Laszlo, Uitgeverij Ankh Hermes b.v. te Deventer 2009, ISBN 978-90-202-0386-8.

Laszlo schreef in 2003 het boek Chaospunt waarin hij precies beschrijft wat er nu allemaal aan het gebeuren is in de wereld. Hij liet toen al ernstige waarschuwingen uitgaan dat we zo niet verder kunnen op dezelfde weg. Hij voorspelde een toenemende desintegratie (toenemende chaos) van onze westerse beschaving en rekende toen al akelig nauwkeurig voor hoe oneerlijk het verdeeld is in de wereld. En hoe wij bezig zijn om de aarde langzaam maar zeker helemaal uit te wonen zeker gezien het feit dat de totale wereldbevolking veel te hard groeit, nu al 7 miljard mensen. Het is eigenlijk wel een beetje akelig om de harde werkelijkheid tot je door te laten dringen, wellicht dat we er daarom nog steeds veel te weinig mee gedaan hebben. Want nu zijn we al weer 7 jaren verder en nu heeft Laszlo in dit nieuwe boek in feite nog steeds dezelfde boodschap, alleen nu is het tien voor twaalf. We zullen nu heel snel tot diepgaand andere inzichten moeten komen anders kan het ook wel eens echt te laat zijn. De aarde verzet zich nu al steeds heftiger tegen de respectloosheid waarmee de mensheid haar bejegent als je kijkt naar de klimatologische veranderingen die in een steeds rapper tempo lijken op te treden en als je kijkt naar het groeiend aantal natuurrampen dat er optreedt.

Kijk eens naar de financiële crisis die nog lang niet helemaal bezworen lijkt, de katholieke kerk is op sterven na dood, in politiek Den Haag weten ze niet meer hoe het moet en als ze er dan uit zijn dan treedt er een enorme verrechtsing op waardoor de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter wordt. Steeds meer heilige huisjes zijn aan het sneuvelen, steeds vaker blijkt dat we om de tuin geleid worden puur vanwege financieel gewin en politieke macht. Een van de grootste farces was de hype die er gevoerd werd rond de Mexicaanse griep (een jaar geleden) en medio november toonde een aflevering van Zembla op TV aan dat de werking van de griepspuit in feite nog nooit deugdelijk werd aangetoond. Nu hebben we weer de affaire met Wikileaks die honderdduizenden documenten van de Amerikaaanse diplomatie openbaar maakt waaruit nogal wat onverkwikkelijke zaken aan het licht komen. Het is voor mij onbegrijpelijk dat de Amerikaanse regering verbolgen durft te zijn over het feit dat ze nu dus niet meer in het geniep alles naar hun hand kunnen zetten. Als je zorgt dat je voortdurend integer en respectvol opereert dan heb je niets te verbergen. En zij durven openlijk te stellen dat Mr.Assange eigenlijk om het leven gebracht zou mogen of moeten worden. We leven in een tijd waarin alles wat op onwaarheid berust kennelijk naar buiten moet komen. Zo worden we in feite heel erg geholpen om veel meer een waarachtig leven te leiden met alle respect voor alles wat leeft op onze planeet en op basis van volkomen gelijkwaardigheid van alle aardbewoners.

Uit het boek Worldshift 2012:

Worldshift: een wereldwijd keerpunt van een pad van
 gebrek aan duurzaamheid, conflicten en confrontaties
 naar een van duurzaamheid, welzijn en vrede.

De wereld die we hebben gecreëerd is niet duurzaam. Zoeken naar manieren voor het tegengaan van de ergste gevolgen van de huidige economische en financiële crisis betekent niet dat het eind van deze crisis in zicht is, of zelfs maar het begin van het einde ervan. We staan pas aan het eind van het crisisbegin. Er zullen nog andere crises op volgen. De crisis op gebieden als ecologie, demografie, energie, drinkwater en minerale hulpbronnen lokken andere crises uit, crises die alle volken en alle naties treffen en alle delen van de samenleving aangaan. Misschien zijn we ons daarvan bewust, maar misschien ook niet. Het is echter een feit: wij verkeren in een mondiale noodtoestand.

Een wereldwijde noodsituatie is echter geen reden tot pessimisme en wanhoop. Het is een oproep tot handelen! Iedere crisis, lokaal of mondiaal, creëert ook constructieve, positieve mogelijkheden. Er is echter één ding dat geen enkele crisis toelaat: business as usual – op de oude voet doorgaan. Als we dat toch doen, draait een crisis uit op een ramp.

De aarde zelf verandert onder onze voeten. Veranderde neerslagpatronen, temperatuurverschillen, heftige orkanen en langdurige droogten bedreigen immense landbouwgebieden die honderden miljoenen monden behoren te voeden. Op de top van de Kilimanjaro in Tanzania is nauwelijks nog een spoor van de legendarische eeuwige sneeuw te bekennen. Het smelten van immense ijsmassa’s van de kilometers dikke ijslaag op Antarctica leidt overal tot een stijging van de zeespiegel die honderden miljoenen van huis en haard kan verdrijven, en grote delen van het productieve landbouwareaal van de wereld onder water kan zetten.
Toch is het klimaat slechts één van de vele gevaren die ons bedreigen. Samen met de financiële crashes en economische fluctuaties in de wereldeconomie is de klimaatcrisis echter wel de meest zichtbare. Behalve het klimaat en de economie zijn er nog tal van andere ’onhoudbaarheden’: schrijnende armoede, onmenselijke leefomstandigheden, hongersnood, criminaliteit, oorlogen, terrorisme, onverdraagzaamheid en de opstanden en frustraties die ze oproepen. Die bedreigingen zijn misschien minder zichtbaar, maar even gevaarlijk. Als wij nu geen begin maken met het werken aan een tijdige, effectieve verandering, zal de zich verbreidende chaostoestand snel escaleren tot een catastrofe. Die leidt dan tot het eind van de wereld zoals wij die kennen en kankorte metten maken met het bestaan van de mensheid op aarde. Aan ons de keus; tijdig veranderen of de gevolgen voor lief nemen.

Bewuste verandering is onze kans. Een stabiel systeem – of het nu een samenleving is of een ecologie – zal niet gemakkelijk veranderen, want het streeft naar handhaving van de status quo. Daarentegen is een onhoudbaar systeem vatbaarder voor verandering, omdat het wel moet veranderen. Zo’n verandering kan snel gaan. De vraag is echter hoe die verandering tot stand zal komen. Lukraak en onder een kritische druk? Of bewust, tijdig en effectief om meer duurzame, minder crisisgevoelige omstandigheden te creëren?
Een bewuste omslag kan tijdig de noodzakelijke verandering bewerkstelligen. We beschikken nog over de daarvoor vereiste middelen. Er staan ons enorme en vooralsnog onaangesproken hulpbronnen ter beschikking: menskracht en natuurlijke en financiële middelen. Er is een compleet spectrum van nieuwe technologieën op het gebied van duurzame energie en het duurzame gebruik van hulpbronnen in ontwikkeling. In zowel de politiek als het bedrijfsleven nemen beter geïnformeerde en met meer verantwoordelijkheidsbesef gezegende leiders het roer over. De noodzaak tot veranderen dringt door in het denken van steeds meer mensen. Nieuwe inzichten in onze verbondenheid met elkaar en met de natuur breken baan op de pioniersgebieden van wetenschappelijke disciplines. De nieuwe cultuur van verantwoordelijkheid, duurzaamheid en vrede begint deze inzichten uit te dragen. Wij zijn zowel individueel als collectief bezig te ontwaken, als bewuste mensen, en een bewuste soort. We hoeven niet uit te sterven: we hebben de mogelijkheid om te veranderen.

Dit is een handboek voor bewuste verandering – een verandering die de wereld van nu wegleidt van het pad naar steeds ernstiger crises, ten gunste van het soort ontwikkeling dat de mensheid vrede en welzijn zal brengen. Om die reden kunnen we terecht van een Worldshift spreken. Het tot stand brengen ervan is haalbaar, maar of we dat bewerkstelligen is nog geen uitgemaakte zaak. Die uitslag staat of valt met wat wij vandaag doen. En wat wij doen is afhankelijk van onze waarden, ons ethisch besef en ons bewustzijn.

Hans Reijnen, arts, december 2010

Top