Praktijkinformatie Hans Reijnen

Algemene praktijkbrochure van de praktijk van Hans Reijnen, Gezondheidscoach voor Hermes Geneeskunde (AVIG) en Spiritueel Coaching 


In de loop van de dertig jaren waarin ik als arts werkzaam ben (de eerste elf jaren ook als huisarts) is de praktijk uitgegroeid tot een holistisch, integraal natuurgeneeskundig Centrum waarin de Klassieke Homeopathie lang de basis vormde. Vanuit Inspiring Homeopathy en nog andere takken van de natuurgeneeskunde. Te weten:

ontwikkelde ik een geheel eigen onderzoeks- en behandelmodel: BNS Therapie (voor het opsporen en behandelen van universele fysieke belastingen) en Dimensio-S (voor het opsporen en behandelen van universele psychische belastingen), deze twee schemata heb ik in 2016 tesamen gedoopt tot: HERMES GENEESKUNDE.

 
Ik besteed in mijn praktijk veel aandacht aan een zo natuurlijk mogelijke levensstijl en voedingspatroon en ik kan u desgewenst ondersteunen op het gebied van bewustzijnsverhoging en persoonlijke groei. Sinds het afronden van de basisopleiding aan de School voor Zijnsoriëntatie in Utrecht (2003) zijn spirituele aspecten een vast onderdeel in de dagelijkse medische praktijk geworden.

Inhoudsopgave:
1. Over klassieke homeopathie,
2. Verwijzing naar andere brochures,
3. Over het ontstaan van veel ziekten,
4. Wat versta ik onder een gezonde, natuurlijke levenshouding.
5. Bereikbaarheid van de praktijk,
6. Tarieven van de behandelingen,
7. Over de inname van een homeopathisch/bioresonantie geneesmiddel,
8. Andere therapievormen in ons Centrum,
9. Wanneer contact opnemen met mij, wanneer met uw huisarts?
10. Extra mededelingen.


1.Over Klassieke Homeopathie: De behandeling van heel de mens.
Je zou kunnen zeggen dat klassieke homeopathie de homeopathie is zoals zij door Samuel Hahnemann, haar grondlegger, eigenlijk bedoeld is. Het gaat uit van de overtuiging dat de mens een spiritueel, mentaal, emotioneel en lichamelijk wezen is; dat je de mens niet uitsluitend als een lichaam of een orgaan kunt benaderen. Dat ons lichaam door energie (door Hahnemann vitale energie genoemd) in stand gehouden wordt en als er iets mis gaat met dat lichaam er ook iets met die energie mis moet zijn. Dit geeft de mogelijkheid om oorzaken in plaats van gevolgen te behandelen en problemen diepgaand op te lossen.
Daarom wil een arts voor homeopathie inzicht krijgen in jou als persoonlijkheid en begrijpen waarom je bepaalde klachten hebt. Uiteindelijk zal hij in een eerste consult, dat meestal een heel uur duurt, een middel voorschrijven dat bij jou als mens past en zuiver energetisch van aard is (gepotentieerd).  In zo’n eerste consult zal de arts voor homeopathie een inzicht trachten te krijgen in hoe en waarom je klachten zijn ontstaan. Hij gaat terug in je leven, wanneer de klachten precies begonnen zijn en wat tot die klachten aanleiding heeft gegeven. Dat kan van mentale aard (b.v. de overtuiging dat je wel nooit succes in het leven zult hebben), of van emotionele aard (b.v. liefdesverdriet) zijn, maar ook van materiële aard (b.v. narcose, vaccinatie, een ongeluk, etc.). Daarbij kunnen kleine details soms van heel groot belang zijn. Deze methode maakt het mogelijk klachten die als ongeneeslijk te boek staan toch te kunnen genezen of sterk te verbeteren.
Zo’n energetisch middel brengt diepe genezingsprocessen op gang, het stimuleert het eigen genezende vermogen.
Doordat homeopathische middelen sterk verdund en geschud (gepotentieerd) zijn hebben ze geen bijwerkingen in strikte zin zoals we die in de gewone geneeskunde kennen. Wel kunnen homeopathische geneesmiddelen genezingsreacties opwekken die de klachten in eerste instantie verergeren, maar die in de regel van korte duur zijn (enkele dagen) en veelal een goed teken zijn. 
Klassieke homeopathie onderscheidt zich van andere vormen van homeopathie zoals complex homeopathie en klinische homeopathie. Complex homeopathie is net als Klinische homeopathie  veel meer klacht- of orgaangericht en houdt geen rekening met heel de mens en de diepere oorzaken van zijn klachten. Deze vormen van homeopathie worden vaak als zelfmedicatie toegepast en vereisen in het algemeen geen specifieke deskundigheid. De werking is daarom veelal slechts ondersteunend en gaat niet diep genoeg om klachten blijvend te genezen. De klassieke homeopathie is een vorm van geneeskunde die diepgaande veranderingen en genezingsprocessen op gang kan brengen, niet alleen lichamelijk, maar vanwege haar holistische karakter ook in het emotionele, mentale en spirituele. Het helpt de mens om los te komen van zijn beperkingen en te groeien naar meer heelheid.

Steen hout                           Andy Goldsworthy

Top

2.Verwijzing naar andere brochures allen te vinden op deze site.

 Wie meer informatie wil over orthomoleculaire geneeskunde,  en bioresonantie therapie kan vragen naar aparte brochures over deze behandelwijzen (ook te vinden op onze website). Voor meer info over niet toxische tumor therapie zie elders op deze site en voor Inspiring Homeopathy zie www.tinussmits.nl (wel in het Engels, helaas).
 Er zijn brochures over wat we in de natuurgeneeskunde onder echt gezond eten verstaan (theorie en praktijk) en over hypoglycemie (of: koolhydraatverslaving).
 Er zijn brochures over het Post Vaccinaal Syndroom, de behandeling en de preventie en een uitgebreid artikel over de voor- en nadelen van het Rijks Vaccinatie Programma met in de bijlagen o.a. een aangepast vaccinatieschema.
 Er zijn brochures over Meningococcenziekte (bacteriële vorm van nekkramp) en Malaria.
 Er is ook de brochure: Zorg voor je ziel, met heel bruikbare adviezen over een psychish gezondere levenshouding en het omgaan met je gevoelsleven.
 De behandelingen worden geïntegreerd aangeboden (sinds 2006 in het integrale onderzoeks- en behandelmodel van: Hermes Geneeskunde, Combinatie van BNS en Dimensio-S, bedacht en ontwikkeld door mijzelf.

3.Over het ontstaan van veel ziekten.

Ik ben ervan overtuigd dat veel van onze klachten en ziekten beschouwd kunnen worden als westerse beschavingsziekten. We hebben in toenemende mate te maken met chronische ziekten die voor een groot deel regelrecht verband houden met onze levensstijl. Ons leefmilieu raakt steeds verder en ernstiger verontreinigd, we stellen onszelf steeds meer bloot aan lichaamsvreemde stoffen (dat begint al heel vroeg met steeds meer vaccinaties, steeds meer chemische geneesmiddelen en steeds meer toevoegingen in onze voeding, zoals conserveer-, kleur-, smaakmiddelen en pesticiden) en de invloed van geopathische straling op de mens wordt steeds groter. Met name de hoeveelheid elektrosmog is de laatste decennia gigantisch toegenomen door het gebruik van computers, laptops, GSM's en de daarvoor benodigde zendapparatuur.

Mede dankzij de BICOM 2000 en de Rathega testschemata (samenkomend in zijn eigen bedacht onderzoeks- en behandelschema: de BNS-therapie) slaagt Dr.Reijnen er steeds vaker in om precies de belastende elementen aan te wijzen en vaak heel effectief te behandelen ongeacht of het om een infectieus, een allergisch, een vergiftigingselement of stralingsbelasting gaat (gecombineerde homeopathische, orthomoleculaire- en bioresonantietherapie).

Sinds 2014 werkt Hans Reijnen naast het BNS model met het onderzoeks- en behandelschema: Dimensio-S (Dimensio Spirito). Waar het BNS schema gericht is op het opsoren en behandelen van universele fysieke belastingen is dit schema gericht op universele psychische belastingen. Het is een synthese van Inspiring Homeopathy (van wijlen Collega Tinus Smits) en de Vitamine B12 psychologie (en sinds kort, 2015, ook de vitamine D3 psychologie) die hij zelf heeft blootgelegd. Sinds 2016 ben ik de combinatie: BNS en Dimensio-S: Hermes Geneeskunde gaan noemen.

Bovendien laten we ons door de maatschappij steeds verder opjagen. De druk op mensen in onze cultuur is meestal veel te groot. Dan is het misschien ook niet zo vreemd dat steeds meer mensen met chronische problemen te kampen krijgen, steeds vaker worden patienten geconfronteerd met een burn-out.
Ondanks het feit dat we gemiddeld steeds ouder worden hebben we steeds meer te maken met chronische ziekten (zoals reuma , MS e.a aftakelingsziekten), worden steeds meer mensen geplaagd door allergische klachten en worden we weer opnieuw geconfronteerd met (levensbedreigende) infectieziekten zoals kinkhoest, nekkramp en nu vrij recent weer door Coxiella burnetii (Q-koorts). De reguliere geneeskunde zoekt naarstig naar nieuwe vaccins, terwijl wij homeopaten ons afvragen of alsmaar meer vaccins niet teveel is van het goede. Zo hebben wij grote vraagtekens bij de noodzaak, de veiligheid en de effectiviteit van het vaccin tegen HPV voor jonge meisjes dat in 2009 wordt ingevoerd.

4. Wat versta ik onder een gezonde, natuurlijke levenshouding:
Ik wil pleiten voor een leven met zoveel mogelijk biologische (ecologische) voeding, veel meer verse groenten en fruit, (veel) minder vlees en veel minder(verborgen) suiker(s) en meer (vette) vis. Reguliere (chemische) geneesmiddelen zou u zoveel mogelijk dienen te beperken, die doen op korte termijn vaak wel wat u ervan verwachten mag maar op langere termijn holt het uw energiesysteem steeds verder uit en veroorzaakt het energetische imprints die normaal en gezond functioneren steeds meer in de weg kunnen staan. Bovendien is er meestal sprake van symptoom onderdrukking, dit heeft niets met genezing te maken. Ik moedig ouders van kleine kinderen aan om niet te vlug met inenten te beginnen en om de vaccins ook meer gespreid te geven. Bovendien hoeven niet altijd alle vaccins gegeven te worden. Ik meen ook vaak te moeten pleiten voor een gezonder evenwicht tussen werken en vrije tijd. Denk vooral aan een leven met voldoende rust(momenten). Voor belangstellenden kan ik meer informatie verschaffen over esoterische  (bewustzijnsverhogende) lectuur en cursussen of opleidingen in intuïtieve ontwikkeling en meditatie.
Het is in het algemeen beslist niet noodzakelijk om u met bovengenoemde dingen bezig te houden om een behandeling effectief te laten zijn, maar de ervaring leert dat u het effect er wel mee kunt verhogen. Bovendien zien we de behoefte bij de patiënt om gezonder te gaan leven vaak ontstaan of groter worden gedurende een behandeling.

Schilderij van Karin Toma

Top

5. Bereikbaarheid van de praktijk.
• Met ingang van 10-02-2017 heeft Mens Sana geen praktijkassistente meer. Hans Reijnen en zijn vrouw Mieke Reijnen Lomme gaan zelf weer de omringende werkzaamheden doen.

Bereikbaarheid:Telefonisch  van ma t/m do van 08.30 - 09.30 uur.

                    of per Email: info@menssana.nu (bij minder dringende kwesties).

  Dokter Reijnen heeft spreekuur van maandag t/m vrijdag van 09.30 - 12.30 uur.
• Bereikbaarheid bij dringende situaties:
 Indien u het antwoordapparaat te horen krijgt, luister dan de boodschap helemaal af, want u kunt voor dringende zaken aan het eind van de boodschap na de pieptoon rustig uw naam en telefoonnummer inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk door ons teruggebeld. Voor dringende gevallen ben ik dus in principe bereikbaar, tenzij ik met vakantie ben.
• Bereikbaarheid tijdens vakanties:
Tijdens mijn vakanties hoort u altijd op het antwoordapparaat door welke arts wordt waargenomen.


6. Tarieven van de behandeling per 01-01-2018   (met 21% verlaagd!)          

1e vraaggesprek + onderzoek (1 uur)              €  128,25            
Vervolg consult (half uur)                              €   74,70
Herhalingsrecept                                          €   17,00
Consult telefonisch                                       €   32,80

Kort telefonisch consult                                 €   16,40  

Dit wordt niet in rekening gebracht bij slechts een korte vraag, wel bij een wat langer gesprekje (dat consultvervangend is).

Omdat er in een vervolgconsult soms ook erg veel moet gebeuren bestaat altijd de mogelijkheid om een dubbel vervolgconsult aan te vragen waarvoor dan uiteraard ook het dubbele tarief geldt.


De behandelingen dienen aan het eind van het consult direct te worden voldaan (contant of per pintransactie, ik heb een pin-automaat!!). Wij hanteren de betalingsvoorwaarden van de VHAN (inmiddels opgegaan in de AVIG), zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 27-07-2006 onder nummer 180/2006. Klik hier om de betalingsvoorwaarden te kunnen inzien. Wij zijn vanaf 01-06-2009 wettelijk verplicht om van alle patienten het Burger Service Nummer (BSN) te gaan registreren. Wil u dit bij alle contacten met ons aan ons doorgeven, het gaat om het voormalig SoFi nummer dat vermeld staat op uw paspoort, een evt. rijbewijs en op het ziekenfondspasje. Wil u voortaan bij een bezoek aan ons één van deze drie persoonlijke documenten meenemen.
                                                                        
Verder wil ik u erop attent maken dat u er zorg voor dient te dragen dat u mij uiterlijk twee werkdagen tevoren op de hoogte stelt indien een gemaakte afspraak onverhoopt niet door kan gaan (zodat anderen over de vrijgekomen tijd kunnen beschikken). Anders voel ik me gerechtigd om de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

 Ik wil u verzoeken geen uitgebreide ziektegeschiedenissen meer per e-mail aan mij toe te sturen aangezien ik bijna nooit meer de gelegenheid krijg om daar zorgvuldig naar te kijken en op te kunnen antwoorden. Ik heb alle begrip voor uw situatie maar mijn werkweken zitten nu vaak al heel erg vol.

7. Over de inname van een homeopathisch geneesmiddel/bioresonantie geneesmiddel.

Een homeopathische dosis is bij mij altijd het innemen van drie korrels (tenzij anders aangegeven!) die u laat smelten in de mond, op een schoon mondslijmvlies. Dit houdt in dat u een half uur voor- en een half uur na inname niets anders eet en niet de tanden poetst. Dus niet bijten op de korrels en niet doorslikken. Voor acute klachten tussendoor kunt u altijd een extra dosis nemen maar dan niet zo in de mond laten smelten maar oplossen in een glas water en daarvan dan elk uur een slok nemen tot het glas leeg is. Dit mag zonodig nog altijd een keer herhaald worden op de volgende dag.

Top

8. Andere Therapievormen in onze praktijk.

Het komt regelmatig voor dat patiënten tijdens een behandeling tijdelijk hun evenwicht verliezen. Meestal kan ik de patiënt hierbij een heel eind zelf begeleiden. Soms is het nodig dat ik de patiënt voor een intensievere begeleiding naar iemand anders verwijs.
Psycho-energetische begeleiding:
Mijn echtgenote: Mieke Reijnen-Lomme, voert in ons Centrum een praktijk voor psycho-energetische begeleiding. Sinds enkele jaren samen met Hannah Cuppen, die haar eigen pratijk heeft. Voor meer info over Hannah, druk hier. U kunt zich eventueel door één van hen laten begeleiden. Mieke Lomme deed de opleiding Intuïtieve Communicatie, aanvankelijk in Amersfoort, later in 's-Hertogenbosch, waar zij zich bekwaamde in aura reading en healing. Daarnaast werkt zij met Reiki, Phyllis Kristal therapie (doorsnijden van groeibelemmerende banden), doet Holistic Pulsing en zij is Bach Bloesem therapeute. Zij begeleidt mensen met levensvragen zowel individueel als in kleine groepjes. Sinds 2014 is zij ook gecertificeerd Kindertolk (PresentChild Methode).
Aromatherapie:
Annie Willems is verpleegkundige (hospice) en gediplomeerd aromatherapeute. Zij kan u enorm behulpzaam zijn bij de genezing en bij de bevordering van uw persoonlijke groeiproces op een lichaamsgerichte manier.

9. Wanneer contact opnemen met mij? Wanneer met uw huisarts?
Omdat alle klachten, alle ziektes heel goed homeopathisch te behandelen zijn kunt u in principe voor (bijna) alle klachten bij mij terecht. De laatste jaren werk ik integraal ook met bioresonantie en orthomoleculaire geneeskunde. Dus ook bij een acute verergering of een tussenkomende infectieziekte (b.v. een bronchitis, longontsteking, blaasontsteking, of wat dan ook) kan ik u behandelen, dus neem contact met mij op bij alle (sub)acute situaties, die zich tussendoor kunnen voordoen, ook als het om iets heel anders gaat dan waarvoor u naar mij toekwam. Heel vaak lukt het om zo’n acute situatie snel effectief te behandelen. In die gevallen dat het niet snel genoeg beter gaat kunnen we altijd nog terugvallen op reguliere medicijnen (b.v. een antibioticum) waarvoor ik u dan terug stuur naar uw eigen huisarts.

In deze laatst genoemde situatie en voor echte spoedgevallen (zoals b.v. het krijgen van een hartinfarct of het breken van een been) zult u zich tot een huisarts moeten wenden. Dus ook al kunt u voor bijna alles bij mij terecht u zult altijd bij een huisarts ingeschreven moeten blijven.


Uitnodiging tot slot: Laten we, u als patiënt en ik als arts, samen op zoek gaan om op een natuurlijke manier te streven naar een optimaal gezondheids- en energieniveau en levensplezier. Bij een goede samenwerking lukt het vaak om de gezondheid (sterk) te verbeteren.
Deze praktijkfolder is gratis verkrijgbaar in ons Centrum.

10. Extra mededelingen:

* Ook al doen wij onze uiterste best om heel zorgvuldig te handelen bij alles wat we doen, het kan natuurlijk toch altijd gebeuren dat we een fout maken of dat er dingen gebeuren waarover u als patient ontevreden bent. Wij zijn hierop in principe altijd aanspreekbaar en hopen op die manier tot duidelijkheid en tevredenheid te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan staat het u altijd vrij om een klacht in te dienen. Mijn (medisch) handelen valt onder de Stichting Klachtrecht AAG (SKA: Klachtenregeling Geneeskundige Behandeling door complementair/alternatief werkende artsen). In ons Centrum ligt altijd een folder van de SKA. Voor meer informatie zie: www.stichtingklachtrechtaag.nl.

* De praktijk van Hans Reijnen werd begin 2007 gevisiteerd door een visitatieteam van de VHAN (Hij ontving daarvoor een certificaat). Hij is zelf rechtstreeks betrokken geweest bij het opstarten en ontwikkelen van visitaties bij artsen voor homeopathie. Hij is zelf ook visiteur bij collega's. Visitatie komt de kwaliteit van de geboden zorg ten goede.


 In ons Centrum verscheen sinds 2002 tot en met 2013 vier keer per jaar een nieuwsbrief:
Mens Sana Berichten
Met ontwikkelingen en nieuwtjes uit ons Centrum en over ons service-verkooppunt van biologische voeding, voedingssupplementen en producten voor een natuurlijke lichaamsverzorging.
De laatste nieuwsbrief: Voorbij de Horizon, Materie versus verscheen op 12-12-2013 zal ook echt de laatste zijn want we hebben besloten om ermee te stoppen.

Nota Bene: er is in Juli 2014 toch nog een nieuwe nieuwsbrief verschenen: Mens Sana Berichten 49-14 over Dimensio-S (Dimensio Spirito).

Op het terrein van de bioresonantie therapie hebben wij in ons Centrum gekozen voor het BICOM 2000 apparaat. Ik heb binnen het domein van de bioresonantie een geheel eigen onderzoeks- en behandelmodel bedacht en ontwikkeld: BNS-Therapie voor universele fysieke belastingen en Dimensio S voor universele psychische belastingen. De combinatie van die twee onderzoeks- en behandelschemata heb ik in 2016 tesamen gedoopt tot: Hermes Geneeskunde. Meer info hierover vindt u elders op deze site

Top                                                                          Home