Artikel in Supplement okt.07

Artikel van Hans Reijnen in Supplement editie oktober 2007

Ingezonden artikel als reactie op: ‘onder de loep’ over Bioresonantie, door Prof.dr.Jan M Keppel Hesselink en Drs. David J. Kopsky, artsen in Supplement 51 van augustus 2007.

Bioresonantie: geneeskunde van de toekomst.

Waarom is bioresonantie zo populair? Zo begon het artikel over Bioresonantie, maar helaas werd er in het artikel niet echt meer naar een antwoord op deze vraag gezocht. De auteurs deden slechts enig literatuuronderzoek en op basis van een klein aantal onderzoeken met een negatief resultaat wordt geconcludeerd dat bioresonantie niet werkt en dat er daarom sprake zou zijn van misleiding van patiënten en het bedrijven van pseudowetenschap.
Deze conclusies wekten mijn verbazing, het meest nog omdat ze zwart op wit geschreven staan in één van onze eigen vakbladen. Ik begrijp dat we allemaal heel kritisch moeten zijn en dat we onze aandacht vooral moeten richten op methoden die bewezen effectief en veilig zijn maar ik vind dat de auteurs de plank hier behoorlijk misslaan.

Het is inderdaad zo dat bioresonantie van een sterk groeiende belangstelling geniet, zowel bij therapeuten als bij patiënten, desondanks wordt de hele methode hier naar mijn idee toch iets te snel en te gemakkelijk afgeserveerd. Het stelt mij dan ook zeer teleur dat dit gebeurt na slechts enig literatuuronderzoek zonder dat men zich zelf heeft willen verdiepen in de methodiek en zonder dat er contacten waren met artsen die deze methode toepassen.

Zonder enige verantwoording te willen of te kunnen nemen voor de tientallen andere artsen, die ook werken met bioresonantie, wil ik heel graag een boekje open doen over hoe ik aan het werk ben met de BICOM 2000 en hoe goed de resultaten zijn die ik ermee behaal. Ik begrijp heel goed dat onduidelijkheid, verwarring en misverstanden heel gemakkelijk ontstaan omdat er een enorme diversiteit is in hoe er gewerkt wordt binnen de wereld van de bioresonantie. Daarin is er inderdaad soms ook sprake van allerlei nog nauwelijks goed gedefinieerde begrippen als energie, ontgifting, verstoorde velden en vele andere.

Top

Ik heb zelf de afgelopen 2 jaar een (deels) eigen systematiek ontwikkeld bij het opsporen en behandelen van allerlei belastingen van de patiënt en ik heb daardoor veel hogere overall succespercentages bereikt en ik ben tot veel dieper inzicht gekomen in het ontstaan van allerlei ziektes. Ik zal eerst globaal beschrijven hoe de werkwijze is om daarna eens onder de loep te nemen welke elementen hierbij makkelijker te begrijpen en te accepteren zijn voor buitenstaanders en welke veel minder of niet. Uiteindelijk wil ik dan een oproep doen tot het doen van meer onderzoek naar de werkwijze en het effect van bioresonantie.

Met behulp van het BICOM 2000 apparaat en een uitgebreid assortiment van testdozen met allerlei ampullen met geïsoleerde frequenties van vele belastingen en medicamenten en voedingssupplementen ben ik in staat om een patiënt in 20-30 minuten geheel “door te meten” zodat een totaal overzicht ontstaat van het aantal belastingen.

 Hierna volgt een overzicht van de verschillende soorten van belastingen.
o Infecties: door virussen, bacteriën, schimmels en parasieten.
o Vaccinaties: HibDAKTP, BMR, Men C, Pneumococcen, Hepatitis A, Hepatitis B, BCG en Gele koorts (zijn de meest voorkomende).
o Zware metalen: aluminium, amalgaam, lood, cadmium, kobalt, goud, zilver, e.a.
o Geopathische belasting: aardstralen, wateraders, en allerleisoorten van straling zoals, röntgen, radioactieve straling, UV licht, elektrosmog,  e.a.
o Chemische belasting: door PCB’s, PCP’s, dioxines, oplosmiddelen, smog, narcosestoffen, reguliere geneesmiddelen, e.a.
o Allergieën: je kunt allergisch worden voor alle denkbare stoffen.

Bovenstaande testmethodiek is ontwikkeld door Regumed Duitsland. Ik ging er driftig mee aan het werk en ontdekte dat de testopstelling een hoge gevoeligheid heeft want als een patiënt b.v. bekend is met drie allergenen dan vind ik er regelmatig wel 20. In meer dan de helft van de gevallen van allergieën blijkt er sprake te zijn van een Post Vaccinaal Syndroom (PVS) dat ik dan consequent ontstoor op homeopathische wijze, door de opklimmende potentiereeksen te geven (30K, 200K, MK en 10MK) van de gepotentiëerde vaccins, zoals ik dat inmiddels al tien jaar doe, met heel goede resultaten. Zo heb ik kunnen vaststellen dat de homeopathische ontstoring beter werkt dan de behandeling met de BICOM (het uitzenden van de spiegelfrequenties van de vaccins) omdat die alleen de 30K en de 200K neutraliseren en niet de MK en de 10MK. Dankzij het meten met de BICOM spoor ik nu veel meer patiënten op met een PVS en heb ik kunnen vaststellen dat een PVS bijna altijd tot een toename van het ontwikkelen van allergieën leidt en dat 75-100% van de allergieën verdwijnt puur door het ontstoren van het PVS.

Top

Door successievelijk alle belastingen ‘weg te behandelen’ knapt in de regel 75% van alle patiënten volledig op. Omdat 25% daarna nog met restklachten bleef zitten heb ik voor mezelf een aanvullende testmethodiek ontwikkeld gebaseerd op het toepassen van de radiësthetische geneeskunde (Rathega), zoals die ontwikkeld is door mijn collega Nico Westerman. Met behulp van een biotensor slaag ik er op deze wijze in ongeveer 3 minuten in om na te gaan of er bij de patiënt een tekort is aan één of meerdere van de 55 essentiële bouwstoffen die wij normaal uit onze voeding moeten halen. Tevens kan ik hiermee hormonale verstoringen opsporen. Ik weet dat er heel veel (voor)oordelen bestaan tegen het gebruik van een biotensor in de medische praktijk, maar die wil ik hiermee trachten weg te nemen. Het professioneel gebruik van een biotensor is o.a. door mijn collega Nico Westerman tot een volkomen rationeel en reproduceerbaar vak verheven.

 Deze laatste werkwijze heeft enerzijds geleid tot de bevestiging van het (veel) vaker optreden van bepaalde bekende, ook regulier erkende, diagnosen zoals M. Addisson-Biermer (vit.B12 tekort) en hypothyreoidie. Zo heb ik inmiddels een vijftigtal gedocumenteerde, geslaagde casuistieken van patiënten met vit.B12 tekort en een dertigtal patiënten met hypothyreoidie. Aanvankelijk heb ik de diagnose steeds ook onderbouwd met regulier bloedonderzoek, maar toen ik kon concluderen dat de biotensor in ongeveer 90% van de gevallen een juiste uitslag laat zien doe ik niet meer altijd bloedonderzoek, met name als het klachtenpatroon heel evident is.
Anderzijds kan op deze wijze b.v. het bestaan van de ziekte HPU, die nu nog bijna geen erkenning vindt, bevestigd worden en heeft het geleid tot het ontdekken van het bestaan van een ziekte die tot nu toe onbekend is in de humane geneeskunde: exocriene pancreas insufficiëntie (EPI). EPI is wel reeds langer bekend als ziekte bij honden.

Welke testmethodiek is voor u acceptabel?
o Als ik in bovenstaande testopstelling stuit op een vit.B12 tekort en ik verifieer die bevinding m.b.v. regulier bloedonderzoek. Daarna ga ik de patiënt behandelen en die patiënt maakt een enorme vooruitgang door op een manier die bij het bekende ziektebeeld past. Dan zullen nog maar weinig mensen bezwaren kunnen maken tegen het feit dat ik ook gebruik maak van een biotensor als keer op keer blijkt dat de methode een heel hoge sensitiviteit, betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid vertoont.
o Als ik in bovenstaande testopstelling stuit op een nog zeer omstreden ziekte als HPU. En ik ga de patiënt behandelen met Depyrrol caps (dat vit.B6, zink en mangaan bevat) omdat ik verificatie d.m.v. regulier bloed- en/of urineonderzoek niet nodig vind omdat dat onderzoek nogal kostbaar is en een proefbehandeling met drie vitamines in het slechtste geval zelden of nooit kwaad kan doen. Dan bereik ik evenzo in veel gevallen heel goede resultaten. Hier kan ik voor mezelf uit concluderen dat het ziektebeeld HPU echt bestaat en dat ik wederom veel profijt heb van bovenstaande testmethodiek.
o Als ik dan uiteindelijk in bovenstaande testopstelling bij tientallen patiënten, die nog niet geheel zijn opgeknapt, stuit op een tekort van alle acht de essentiële aminozuren, dan moet ik mij gaan afvragen wat hier aan de hand is. Ik veronderstelde een tekort aan pancreasenzymen (trypsine, peptidasen, amylase, lipase) om wat voor reden dan ook. Ik ging googelen en wie schetst mijn verbazing dat ik zo uit kwam op de sites van een aantal dierenklinieken. EPI blijkt een bekende aandoening te zijn bij honden die ook met bloedonderzoek bevestigd kan worden, een TLI bepaling, Trypsine Like Immuno Reactivity. Blijkbaar zijn de dierenartsen ons voor geweest om te ontdekken dat EPI veel vaker voorkomt dan alleen maar binnen de context van cystic fibrosis. Voor meer informatie over EPI zie onze website: www.menssana.nu onder de link publicaties, ziektebeelden.

Top

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van hoe er de afgelopen 2 jaar, sinds het gebruik van de BICOM in mijn praktijk, er een wereld voor me opengegaan is en ik juist weer volledig de aansluiting krijg met de reguliere geneeskunde. Ik bedien mij hierbij puur van rationele, westers geaccepteerde begrippen die in de meeste gevallen te objectiveren zijn. En daar waar dat (nog) niet lukt helpt het mij verder bij het doen van nieuwe ontdekkingen. Maar alles proefondervindelijk vastgesteld en puur gebaseerd op resultaat. Zo werkende, heeft het mij in staat gesteld om heel veel mensen te genezen die al jaren last hadden van ernstige klachten en ziektebeelden, waarvoor meestal nog geen goede verklaring bestond tot ze bij mij kwamen. Ik run dan ook in feite al geruime tijd een soort polikliniek voor onbegrepen klachten. En ik doe nog steeds allerlei nieuwe ontdekkingen. Zo ben ik me nu helemaal aan het verdiepen in de grote categorie van auto-immuunaandoeningen, waarvan er nu al 80 verschillende beschreven zijn. Mijn 1e artikel in A&A en Beyond Medicine ging over de enorme toename van allergische klachten. Mijn volgende artikel zou wel eens kunnen gaan over auto-immuunziekten.

Juist omdat ik zo enthousiast ben over het werken met bovenstaande test- en behandelopstelling en er zo’n goede resultaten mee boek nodig ik iedereen uit om eens 1 dag te komen meekijken. Bovendien neem ik sinds enkele maanden deel aan de eerste (voor)wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd door Stichting Sophos en het NIVEL. Ik wil ook nu de schrijvers van het artikel onder de loep (bioresonantie) in dit tijdschrift en een medewerker van Iocob uitnodigen om eens 1 dag te komen meekijken en de discussie met me aan te gaan. Ik ben, samen met de importeur van de BICOM bezig met de voorbereidingen van een vereenvoudigde (verkorte) testmethodiek zodat veel meer CAM-artsen en therapeuten en reguliere artsen kennis kunnen maken met bioresonantie. Ook zij kunnen daar in hun praktijken veel profijt van hebben en vooral natuurlijk hun patiënten. Het is een snelle, goedkope, veilige en zeer effectieve methodiek, waarmee diverse ziekten uitstekend te diagnosticeren en te behandelen zijn waar regulier niets aan te doen is, zoals M.Pfeiffer, kinkhoest of een RS virus infectie. Als je hiermee goede ervaringen hebt opgebouwd dan kun je het indicatiegebied langzaam uitbreiden en dan wordt het enthousiasme vanzelf groter. Voor mij is bioresonantie de verbindende schakel geworden tussen de diverse disciplines uit de natuurgeneeskunde die ik al jaren bedreef. En wat ik voorheen op de ‘tast’ deed vanuit mijn kennis en ervaring kan ik nu objectief onderbouwen; ik ben van halfziend (bijna!?) geheel ziend geworden, althans zo voelt dat nu. Bioresonantie is de geneeskunde van de toekomst, zeker wat mij betreft.

Hans Reijnen, arts voor homeopathie (VHAN) en bioresonantie (ABB)
Mens Sana, Centrum voor Integrale Geneeskunst
www.menssana.nu
e-mail: info@menssana.nu


Top