Rijks Vaccinatie Programma

De voor- en nadelen van het Rijks Vaccinatie Programma (RVP)

  voor sommige kinderen teveel van het goede -

voor een aantal kinderen moet het anders

Omdat bacteriële vormen van nekkramp op dit moment één van de grootste reële bedreigingen van onze kinderen zijn, als het om infectieziekten gaat, is het volkomen logisch dat je er als ouders alles aan wilt doen om deze ernstige vorm van infectieziekte te voorkomen. Het is nu alweer een paar jaar rustig maar het staat de meeste mensen nog vers in het geheugen dat enkele jaren geleden er in Brabant en Limburg een paar winters na elkaar een aantal kinderen overleed door bacteriële nekkramp (meningitis). Het lijkt dan ook alleen maar logisch en volkomen goed dat er vaccinaties zijn opgenomen in het Rijks Vaccinatie Programma (RVP) tegen bacteriële vormen van nekkramp. Een andere soort van een levensbedreigende infectieziekte is de ziekte tetanus (kaakklem), veroorzaakt door de bacterie clostridium tetani die veel voorkomt in straatvuil, in de grond en in de bekken van honden en andere dieren, die de mens kunnen bijten en daarmee een besmetting kunnen veroorzaken. Deze ziekte is heel goed onder controle gekomen door het Rijks Vaccinatie Programma waarin al tientallen jaren ook ingeënt wordt tegen tetanus. Wat in de aanvang een schitterend en zeer probaat middel was en nog steeds is, het principe van vaccineren tegen infectieziekten, blijkt de laatste jaren ook steeds meer een niet te veronachtzamen keerzijde te vertonen. Daarom wil ik graag proberen de hele context van het probleem zo zorgvuldig mogelijk te schetsen en vanuit de uitgebreide ervaring in de homeopathische praktijk van de afgelopen tien tot vijftien jaar, aandacht geven aan het feit dat er ook een keerzijde zit aan het RVP.

Post-Vaccinaal Syndroom (PVS, bijwerkingen vaccinaties)

Inenten. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Want natuurlijk wil je je kind of jezelf beschermen tegen allerlei bedreigende ziekten. De voordelen van het vaccineren zijn zo groot, dat er vaak niet wordt stilgestaan bij de nadelen ervan. Begrijpelijk, want in de voorlichting van het Ministerie van Volksgezondheid (VWS), het RiVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en gezondheidsinstellingen (Consultatiebureaus, huisartsen, kinderartsen, enz) wordt ontkend dat vaccins blijvende schade of bijwerkingen kunnen hebben. Er zou hooguit een stijve arm, koorts of veranderd slaappatroon kunnen ontstaan. En slechts in 1400 gevallen per jaar zouden er ernstige bijwerkingen zijn van voorbijgaande aard.

Een onterechte bewering, zo blijkt uit vele gevallen in de homeopathische praktijk. Door het vaccineren kunnen kinderen en volwassenen wel degelijk lichamelijke en mentaal, emotionele klachten oplopen die veel verder gaan dan een pijnlijke arm of een dag niet lekker slapen. Vaccins blijken veel meer bijwerkingen te kunnen hebben dan tot nu toe werd aangenomen. Bronchitis, oorontsteking, allergie, gedrags- of ontwikkelingsverandering, spierkrampen, oververmoeidheid, concentratie- of coördinatiestoornissen. Het zijn maar een paar voorbeelden. Want de lijst van mogelijke bijwerkingen is lang (zie bijlage III). Al die klachten samen noemen we Post-Vaccinaal Syndroom. Artsen voor homeopathie, met ervaring in het behandelen van vaccinatieschade, zagen de afgelopen tien jaar zoveel mensen (zowel kinderen als volwassenen) met uiteen lopende klachten na vaccinatie(s), dat dit onderwerp meer serieuze aandacht verdient dan het nu krijgt. Als je het verband met vaccinaties (nog) niet kent dan blijf je onwetend en denk je dat je kind gewoon astma of gewoon epilepsie kreeg dat op zich goed te behandelen is maar wat dan wel blijft bestaan. Terwijl één van de onderliggende oorzaken (de verstorende invloed van vaccinaties) heel goed te behandelen is zodat de astma of de epilepsie weer volledig kan verdwijnen.

Hoe wordt de diagnose PVS gesteld?
De reden om aan te nemen dat de klachten inderdaad in verband staan met de vaccinaties, zijn de opvallende resultaten van een homeopathische behandeling. Door het toedienen van een homeopathische verdunning van het betreffende vaccin (het zogenoemde gepotentiëerde vaccin), kan de verstorende invloed die het vaccin op het lichaam gehad heeft weer ongedaan gemaakt worden zonder dat de reeds ontstane immuniteit wordt aangetast. Dit noemen we dan een ontstoringsprogramma.
Als de klachten werkelijk door het vaccin zijn ontstaan, zullen deze afnemen of zelfs geheel verdwijnen. In dat geval is het zeer aannemelijk dat de vaccins een oorzaak van de klachten zijn. Het ontstoringsprogramma kan dus als diagnosemiddel en behandeling tegelijk dienen. Het vermoeden op de diagnose PVS wordt meestal gesteld, door een arts voor homeopathie met ervaring op dit terrein, als er sterke reacties waren op de vaccinaties en/of als er daarna ziekteverschijnselen optraden die er voordien niet waren of als er een belangrijke verergering optrad van bestaande ziekteverschijnselen. Al deze problemen kunnen ook nog ontstaan weken soms zelfs nog maanden na de gegeven vaccinaties. Als dit gebeurt wordt ook meestal geen relatie of verband meer gezocht met de vaccinatie. Hoe vaak kinderen (of volwassenen) een PVS hebben is totaal niet bekend. We denken dat alle kinderen die nu in homeopathische praktijken behandeld worden slechts het topje zijn van de ijsberg vooral omdat er nog zoveel onbekendheid is met het fenomeen en er ook veel weerstand bestaat tegen deze manier van denken en werken.
De diagnose PVS wordt in de praktijk pas definitief gesteld als het kind op het toedienen van de ontstoringskuur (of kuren) duidelijk verbetert of geneest. Sinds de zomer van 2005 werk ik ook met bioresonantie (ik maak gebruik van het BICOM 2000 apparaat) waarmee ik de patiënt kan ‘doormeten’ en soms nog patiënten vind met een PVS bij wie ook ik er niet aan gedacht had (meestal volwassenen).

Deze brochure wil ouders, artsen en andere deskundigen die in de praktijk met vaccineren te maken hebben, wijzen op het mogelijke verband tussen lichamelijke en geestelijke klachten en toegediende vaccinaties. Meer voorlichting over en bekendheid met het Post-Vaccinaal Syndroom zal ertoe bijdragen dat vele onverklaarbare klachten bij kinderen en volwassenen op een andere manier benaderd en behandeld kunnen worden dan voorheen. Door het stellen van de juiste diagnose hoeven zij niet jarenlang onnodig in het ongewisse te blijven. Herkenning van het syndroom is een eerste stap op weg naar mogelijke genezing van klachten waar het medische circuit geen antwoord op heeft. “Veel ellende was niet nodig geweest als we eerder hadden geweten wat het Post Vaccinaal Syndroom is,” aldus een van de ouders die hun kind na behandeling een geweldige ommekeer zagen maken.

Schilderij van Karin Toma - hangt in ons Centrum

 

Top

De recente historie van reguliere vaccinaties tegen bacteriële vormen van nekkramp

In 1993 werd de Hib vaccinatie (Haemophilus Influenzae van de B groep) ingevoerd, de eerste vaccinatie tegen één van de vormen van nekkramp, veroorzaakt door bacteriën. Ook wij homeopaten vonden dat toen nog een welkome aanvulling. Dat begon echter te veranderen toen in 2003 de Men C vaccinatie (ofwel de Neis vac C) in het RVP werd opgenomen, die veelal bescherming biedt tegen de meningococcenziekte type C. Want, wat er niet bij verteld wordt, is dat deze twee reguliere vaccinaties het totale risico op het krijgen van een bacteriële vorm van nekkramp slechts met ongeveer 20% verlaagt (ongeveer 5% wordt veroorzaakt door Hib en ongeveer 15% door meningococcen C). Want er blijft nog het risico over op de twee andere vormen van meningococcenziekte, type A en type B. De laatste vorm is de gevaarlijkste en daar is geen vaccin voor. Bleef ook nog het risico op nekkramp veroorzaakt door pneumococcen, bacteriën die meestal een infectie veroorzaken in de longen maar die ook hersen(vlies)ontsteking kunnen veroorzaken en nog enkele minder vaak voorkomende bacteriën. Na instemming van de minister van Volksgezondheid heeft het Rijks Vaccinatie Instituut (RVI) per 1 april 2006 het Pneumococcenvaccin, de derde vaccinatie tegen nekkramp, ingevoerd terwijl dat in andere Europese landen al jaren eerder werd ingevoerd. Met het invoeren van dit laatste vaccin lijken we, als je er oppervlakkig naar blijft kijken, een grote stap voorwaarts te zetten want hiermee is het totale risico met ongeveer 50% verlaagd.

Hieronder de beschreven situatie in schema:

------------------------------------------------------------------------------------------------
                            Alle bacteriële vormen van nekkramp
        Allerlei,          Pneumococcen                    Meningococcen
     o.a. Hib (5%)                               Type A     Type B    Type C (15%)
 
           20%                 30%                                 50%

                          
                           
Tot 1 januari 2005:        2 reguliere vaccinaties verlagen risico met  +- 20%
                                                                                                                                                           
Vanaf 1 januari 2005:    3 reguliere vaccinaties verlagen risico met  +- 50%

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Maar staan wij met zijn allen wel voldoende stil bij het feit dat hiermee onze zuigelingen nu al vanaf twee maanden oud met tien verschillende vaccins worden ingespoten. In mijn kinderjaren, ik ben nu 52 jaar, kreeg een kind twee, hooguit drie kinderziektes en werden wij ingeënt tegen vier of vijf ziekten. Nu wordt een kind vanaf twee maanden gedwongen om antistoffen te produceren tegen tien ziekten. Er wordt in totaal wel 36x een vaccin toegediend met allerlei lichaamsvreemde stoffen. En er komen nog steeds nieuwe vaccins bij. Zo is men druk in de weer om een vaccin tegen het RS virus te ontwikkelen. De vaccins worden vaak ontwikkeld op basis van kippeneiwit, bevatten verschillende dragerstoffen en sporen van antibiotica en een conserveermiddel (aluminiumverbindingen). Wij als artsen voor homeopathie, met uitgebreide ervaring in het behandelen van kinderen met vaccinatieschade, willen hierbij toch een aantal kritische kanttekeningen maken.

Algemene kanttekeningen
o Vroeger werd ons op de universiteit geleerd dat het drie tot zes maanden duurt voordat het immuunapparaat van een zuigeling rijp is, tevens dat zuigelingen de eerste drie tot zes maanden zelden of nooit ziek zijn omdat ze nog ‘teren’ op de antistoffen die ze van de moeder via de placenta hebben meegekregen. In de eerste vijf tot tien jaren van mijn loopbaan als huisarts (sinds 1984) heb ik in de praktijk zelf ervaren dat zuigelingen de eerste drie tot zes maanden zelden of nooit ziek waren. In diezelfde begintijd was het in artsenkringen een bekend feit dat sommige zuigelingen als bijwerking van de inentingen wel eens stuipen konden krijgen. Als dat zich voordeed werd bij volgende vaccinaties vaak het kinkhoest vaccin weggelaten omdat dat verantwoordelijk gehouden werd voor deze bijwerking. Het lijkt wel of de reguliere artsen dit allemaal vergeten zijn omdat ze nu al bij twee maanden beginnen met enten en nu steeds vaker beweerd wordt dat de vaccinaties, behalve wat lichte voorbijgaande reacties, geen bijwerkingen hebben. Terwijl wij, artsen voor homeopathie, nog steeds veel kinderen zien en behandelen voor lichte, soms matig ernstige, soms zeer ernstige bijwerkingen van de vaccinaties. Ik behandel zelf jaarlijks zo’n 80-100 kinderen per jaar, waarvan driekwart flink verbetert of soms zelfs volledig herstelt puur door het ontstoren van de inentingen. In 2000 heb ik in het kader van een onderzoek van de VHAN naar de behandeling van vaccinatieschade een jaar lang alle behandelingen zorgvuldig geregistreerd. Hoe dit precies in zijn werk gaat komt later in deze brochure aan de orde.

Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat het aantal bijwerkingen van het vaccinatieprogramma steeds groter wordt naarmate er vroeger begonnen wordt met enten en naarmate het totale aantal vaccins per persoon toeneemt. Het veroorzaakt o.a. dat er steeds eerder en steeds meer allergieën (eczeem en later ook astma) ontstaan en we zien in de homeopathische praktijk ook dat het steeds meer de afweer tegen infectieziekten ondermijnt. En dan veroorzaakt het juist datgene waartegen het eigenlijk bedoeld was, het heeft een averechts effect. Hierdoor gaan steeds meer kinderen snotteren, rochelen, hoesten en piepen maar ook middenoorontstekingen, keelontstekingen en infecties van de longen treden op. Steeds meer heel jonge kinderen komen aan de inhalatie medicatie tegen astma en krijgen vaak de ene antibioticumkuur na de andere. In mijn begintijd als huisarts bestond dat nog niet en als je een goede indruk wilt hebben hoe erg het nu is dan moet je maar eens navraag doen bij een leidster van een kinderdagverblijf. Bij steeds meer kinderen gaat de KNO-arts dan over tot het plaatsen van trommelvliesbuisjes en het operatief verwijderen van de neusamandel en of de keelamandelen. Terwijl dit alles vaak voorkomen kan worden als de bijwerkingen van de vaccinaties tijdig adequaat homeopathisch behandeld worden of als kinderen later ingeënt zouden worden. Want kinderen die later ingeënt worden blijken veel minder in de problemen te komen.

o Ook al is het principe van het inenten een geweldig mooie kans om het hoofd te bieden aan levensbedreigende infectieziekten (daarom zijn wij zeker niet tegen vaccineren), ik vind dat de regering en het NVI te ver gaan omdat ze het volgende standpunt lijken in te nemen: we moeten de kinderen vaccineren tegen alle ziekten die maar mogelijk zijn. Ook tegen ziekten die niet levensbedreigend zijn zoals b.v. de Bof. Ze gaan hierbij voorbij aan het feit dat er bijwerkingen zijn en dat de kans op bijwerkingen groter wordt met het stijgende aantal vaccins. Tevens gaan ze er blijkbaar vanuit dat de kinderen niet of onvoldoende in staat zijn zichzelf te beschermen terwijl bijna alle kinderen gezond geboren worden. Zo vroeg zoveel vaccins toedienen is in feite een heel defensieve, en daarmee een heel agressieve houding. Artsen voor homeopathie, met ervaring in het behandelen van kinderen met vaccinatieschade, vinden dan ook dat veel kritischer gekeken moet worden naar de ernst van de indicatie per ziekte en liefst per patiënt. Er dient een nieuwe risico-inschatting gemaakt te worden waarbij een zorgvuldige afweging gemaakt wordt van de risico’s van de infectieziekten en de risico’s van het vaccineren.


Observaties in de homeopathische praktijk geven duidelijk aan dat er vier categorieën van kinderen zijn die meer gevaar lopen op bijwerkingen van vaccinaties:
1. Hoog Sensitieve kinderen (HSP: Hoog Sensitieve Personen), voor meer info druk hier.
2. Kinderen met een (aangeboren) allergische constitutie (waarvan één of beide ouders allergisch zijn).
3. Kinderen die zelf eerder al bijwerkingen hadden van vaccinaties,
4. Broertjes en zusjes van kinderen die reeds vaccinatieschade leden.

De ouders van deze kinderen adviseer ik om een aangepast ent-schema te volgen naar eigen inzicht (na uitgebreide voorlichting, zie bijlage II: aangepast ent-schema).

Top


Kritische kanttekeningen aangaande het RVP vanuit de homeopathie
Als je al het bovenstaande in ogenschouw neemt is het maar de vraag of je wel alle vaccinaties moet geven aan je kind. Hoe goed en effectief het algemene principe van het vaccineren ook is, wij worden in de praktijk veelvuldig geconfronteerd met een omvangrijke schaduwzijde van het RVP. Ik vind dan ook dat het alsmaar verder uitbreiden van het RVP, 1 april 2006 werd het tiende vaccin toegevoegd tegen de pneumococcenziekte, teveel nadelige gevolgen heeft die we met zijn allen niet langer kunnen blijven ontkennen. Dus mag je je als kritische ouder wat mij betreft heel serieus verdiepen in dit onderwerp om uiteindelijk echt te zorgen voor het beste voor uw kind. U zult dit helaas zelf moeten doen zolang de overheid en de officiële instanties hun ogen blijven sluiten voor de bijwerkingen van de vaccinaties. Je mag, wat mij betreft, per ziekte waartegen ingeënt wordt, heel kritisch bekijken hoe groot de werkelijke risico’s zijn. Er is gewoon veel verschil, de ene of de andere ziekte. Zo adviseer ik persoonlijk meestal om de DTP wel te geven, omdat Tetanus en Poliomyelitis (kinderverlamming) heel nare ziekten zijn met een hoge sterftekans en/of een behoorlijke kans op flinke invaliditeit. Ik geef het advies om DTP te laten geven terwijl de D van Difterie misschien uit het RVP kan, omdat die ziekte al lang niet meer in Nederland voorkomt, maar het Tetanusvaccin en het Polio vaccin worden nu niet afzonderlijk toegediend op het Consultatiebureau. Ouders die nu iets anders willen dan het geplande totale vaccinatieprogramma krijgen op het CB meestal te horen dat ze daarvoor dan maar naar de huisarts moeten gaan en dan zelf voor de kosten moeten opdraaien. Dit komt op veel kritische ouders over als een ontmoedigingsbeleid voor het afwijken van het vaste schema van het Consultatiebureau terwijl er in Nederland geen wettelijke verplichting is om je kind te laten vaccineren.
De Bof was vroeger een heel onschuldige kinderziekte die 95% van alle kinderen kregen op een natuurlijke manier zonder verdere problemen. Het hele probleem met de Bof is dat die 5% van de mannen, die het niet als kind hadden, kans hebben om de bof te krijgen op volwassen leeftijd. Een bepaald percentage daarvan krijgt enkele weken later een balontsteking (orchitis). En daar weer een percentage van kan daardoor verlaagd vruchtbaar worden. Al met al is de kans op onvruchtbaarheid minimaal. En om de kans op die verlaagde vruchtbaarheid zoveel mogelijk tegen te gaan worden alle jongens én alle meisjes in Nederland tegen de Bof ingeënt. Dat kun je naar mijn idee straffeloos doen als het vaccineren werkelijk nauwelijks of geen bijwerkingen heeft. Aangezien de werkelijkheid anders is, zul je dus alles in heroverweging moeten nemen. Ik geef hier maar een paar voorbeelden van ziekten om een goede indruk te geven van een meer kritische afweging. Wie zich uitgebreider wil informeren over een risico inschatting van de overige ziekten kan daarvoor terecht op de website: tinussmits.nl.
De ziekte Kinkhoest (Pertussis) heeft een bijzondere positie in het totaal van het vaccinatieprogramma. Eerst even wat feiten op een rijtje. Kinkhoest is een zeer heftig verlopende infectie van de longen waarbij de patiënt 6-8 weken ontzettend hard moet hoesten. Het hoesten gaat zo hard dat het lijkt alsof je je longen uit je lijf hoest, je raakt achter de adem door de hoestsalvo’s waardoor je rood of blauw kunt aanlopen en de maag zich kan gaan ontledigen (veel slijm) terwijl de hoest zelf altijd droog is, er wordt geen sputum opgehoest. De ziekte is ontzettend vervelend en uitputtend, vooral ook omdat er regulier in feite niets aan te doen is. Het geven van antibiotica en anti-astmamiddelen helpt niet; soms worden toch antibiotica gegeven alleen om de besmettelijkheid te verlagen. De ziekte kan levensbedreigend zijn voor zuigelingen tot de leeftijd van ongeveer 6 maanden, die worden dan wel eens voor bewaking in het ziekenhuis opgenomen. In mijn 22-jarige loopbaan heb ik nooit meegemaakt dat een kindje overleden is door kinkhoest. De reguliere artsen gaan ervan uit dat de ziekte milder verloopt sinds de meeste kinderen worden ingeënt. Feit is echter ook dat kinkhoest de laatste twintig jaar toch regelmatig optreedt in epidemische verheffingen ondanks het op grote schaal vaccineren. Het vaccin bleek geleidelijk steeds minder effectief en het had relatief veel bijwerkingen. Dat laatste was dan ook de reden dat op 1 januari 2005 het nieuwe kinkhoestvaccin, van het acellulaire type, helaas van dezelfde verouderde bacteriestam, werd ingevoerd. Hiermee hoopt men de ziekte beter onder controle te krijgen terwijl dat naar mijn inzicht niet te verwachten is. Om dezelfde reden werd in plaats van bij drie maanden al bij twee maanden gestart met het RVP, waar wij artsen voor homeopathie helemaal niet gelukkig mee zijn omdat het nieuwe vaccin vooralsnog niet effectiever lijkt te zijn. De meeste mensen weten niet dat kinkhoest homeopathisch heel goed en effectief te behandelen is. Als je daar wel van opde hoogte bent kan dat een doorslaggevende reden zijn waarom u het kinkhoestvaccin bij uw kind wilt weg laten.

De risico inschatting aangaande bacteriële vormen van nekkramp is extra lastig
Omdat bacteriële vormen van nekkramp een relatief hoge sterftekans hebben en de laatste decennia geleidelijk meer slachtoffers blijft vragen, zul je de vaccinaties tegen die ziekten niet zomaar willen weglaten. Toch mag je er wat mij betreft ook wel degelijk heel goed bij stilstaan. Welke vaccins je wel en welke je niet aan je kind geeft, kunt je als ouder(s) uiteindelijk alleen maar zelf bepalen. Ik kan alles alleen maar zorgvuldig op een rijtje zetten, zodat je in staat bent om weloverwogen beslissingen te nemen.
Je moet je wel realiseren dat de kans op bijwerkingen groter is als je kind in één van de vier bovengenoemde categorieën valt en het aantal vaccins groter wordt. Daarom maken wij op onze manier een heroverweging om onderscheid te maken tussen de ernstige ziekten en de minder ernstige bij het onderzoek welke van de tien vaccins eventueel weggelaten kunnen worden.
Verder wil ik erop wijzen dat je de aangeboren gezondheid van je kind op een volkomen natuurlijke manier extra kunt ondersteunen door tal van voedings- en leefadviezen die je kunt terugvinden in het script van een lezing gegeven door mijn collega, Dr.An van Veen: “ik kreeg een gezond kind, hoe houd ik het gezond” (zie de website van Mens Sana: www.menssana.nu).
Bovendien kun je je kind op homeopathische wijze bescherming geven tegen de meningococcenziekte (dat beschermt tegen Type A, B én C) en de pneumococcenziekte. Dit beschouwen wij vanuit de ervaring in de homeopathie als een zeer effectief alternatief voor of aanvulling op de reguliere vaccinaties. Zelfs als je het niet ‘aandurft’ om de reguliere vaccinatie weg te laten adviseer ik om de homeopathische kuurtjes toch te geven als aanvulling op de reguliere aanpak, omdat het geven van een meningococcinum- en een maand later een pneumococcinumreeks bescherming biedt tegen 80% van de verschillende soorten van meningitis, terwijl het reguliere vaccin (Neis vac C) het risicoslechts met 15% vermindert. De homeopathische ‘immunisatie’ heeft tot op heden nauwelijks of geen bijwerkingen laten zien.
Uiteindelijk aan alle ouders het advies om je kind op elke vaccinatie homeopathisch voor te bereiden door het geven van enkele doses van het gepotentiëerde vaccin (200K). Hiermee wordt de kans op bijwerkingen aanzienlijk gereduceerd (zie behandeling PVS en preventie).
 
Meningococcenziekte
De meningococcenziekte is een reeds lang bestaande endemische infectieziekte, d.w.z. dat de bacteriën die de ziekte veroorzaken overal voorkomen (1 op de 10 mensen is drager). Dit betekent dat het altijd kan gebeuren dat onder bepaalde omstandigheden (grote vermoeidheid en/of een grote groep mensen in één ruimte) de afweer van de mens zodanig verzwakt dat die bacterie de overhand krijgt en de mens ernstig ziek maakt. Er zijn onderzoekscijfers (Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland) die aantonen dat het optreden van hersenvliesontsteking door meningococcen sterk is toegenomen sinds de inenting tegen Hib (Haemophilus Influenzae van de B groep) werd ingevoerd. Want hoe meer vaccins je gebruikt hoe groter de kans dat het immuunapparaat over zijn toeren raakt. Bovendien, als je iemand bescherming hebt gegeven tegen het één dan ontstaat mogelijk juist weer een extra verzwakking tegenover de volgende infectieziekte. Zou je kind dan werkelijk pas veilig zijn als het geënt wordt tegen alle ziekten, terwijl het in feite beschikt over een schitterend eigen afweersysteem dat onder normale omstandigheden precies dat doet wat het moet doen. We durven met het huidige reguliere beleid blijkbaar niet meer te vertrouwen op de natuurlijke afweer van het kind.

Ook al is de zorg en de onrust ten aanzien van dit probleem nu heel begrijpelijk, het is belangrijk om de argumenten voor en de argumenten tegen van elke nieuwe vaccinatie goed af te wegen.

Wij als homeopathische artsen, met ervaring in het behandelen van vaccinatieschade (voor een overzicht van behandelaars per regio zie www.tinussmits.nl), willen graag onze ervaringen betreffende de bijwerkingen en de nadelen van alle vaccinaties met je delen zodat ouders beter en weloverwogen een besluit kunnen nemen over welke vaccins je je kind wel laat geven (en wanneer)
 en welke niet.

Top

Homeopathisch “immuniseren” tegen nekkramp

We hebben in het verleden wel geprobeerd patiënten op homeopathische wijze te vaccineren b.v. tegen tetanus door het herhaald toedienen van lage potenties van het gepotentiëerde vaccin, maar hierbij hebben we tot op heden nog geen antistoffen kunnen aantonen. Toch is onlangs in een grootschalig onderzoek in Brazilië gebleken dat mensen toch beschermd blijken te zijn tegen de meningococcenziekte na het toedienen van het gepotentiëerde menigococcen A,B en C (er werd dus niet gezocht naar antistoffen maar de kans op het krijgen van de ziekte bleek toch gewoon met 95% af te nemen).

Een en ander werd aangetoond in een grootscheeps onderzoek in Brazilië in 1998 waarvan verslag gedaan werd in een internationaal homeopathisch vaktijdschrift De Homeopathic Links in het winternummer 4 van 2001 (Meningococcinum, it’s protective effect against meningococcal disease).

Hier bleek het “homeopathisch immuniseren” in het eerste halfjaar 95% bescherming te bieden en in het tweede half jaar nog altijd 91% in een bevolkingsgroep van ruim 65.000 inwoners vergeleken met een controlegroep van ruim 23.000 inwoners, nagenoeg zonder bijwerkingen.

De homeopathische immunisering tegen de meningococcenziekte verloopt als volgt:

----------------------------------------------------------------------------------

Geef je kind op vier achtereenvolgende dagen een dosis van de nosode meningococcinum in opklimmende potenties (bij voorkeur vanaf 6 maanden oud).

Dag 1.                30K               2 korrels
Dag 2.               200K               2 korrels
Dag 3.                 MK                2 korrels
Dag 4.              10MK               2 korrels.

------------------------------------------------------------------------------------


Puntsgewijze samenvatting van homeopathische immuniseren tegen bacteriële nekkramp:
   De homeopathische immunisering met behulp van de meningococcinum reeks geeft bescherming tegen type A, B en C, dit is 50% van alle bacteriële soorten van nekkramp
 De bescherming kan nog met 30% uitgebreid worden door ook een reeks te geven van pneumococcinum (wacht 30 dagen voor je hiermee begint!!).
 Als je, na zorgvuldige afweging, je kind regulier laat inenten adviseren wij om de homeopathische immunisering toch te doen vanwege zijn veel bredere werking.
 Bovenstaande procedure na één jaar herhalen om de immuniteit op peil te houden.
 Daarna elke vijf jaar herhalen tot het kind 20 jaar is.
 Je moet je realiseren dat het onderzoek in Brazilië weliswaar een belangrijke aanwijzing is voor de werkzaamheid van de homeopathische bescherming, dit vormt vooralsnog geen regulier aanvaard wetenschappelijk bewijs. Het blijkt in de praktijk echter wel heel goed te werken.

Slotoverweging
Het blijft, voor ons artsen voor homeopathie, heel frustrerend en onbegrijpelijk dat onze ervaringen in de homeopathische praktijk voor de officiële instanties blijkbaar niet meetellen. Onze kritische kanttekeningen worden categorisch van de hand gewezen omdat alles niet wetenschappelijk bewezen is. Iets is pas wetenschappelijk bewezen als het diverse keren in dubbelblind onderzoek wordt aangetoond, maar hoe moet dat ooit bereikt worden als in feite niemand in de gevestigde orde hierin geïnteresseerd is. Mijn ervaringen in de praktijk zijn zo onomstotelijk dat ik, iedere professional die echt interesse heeft, wil uitnodigen om een paar dagen of weken mee te kijken in de praktijk: dan zie je gewoon dat PVS echt bestaat en dat het homeopathisch uitstekend te behandelen is. In het belang van de gezondheid van al onze kinderen zal ik dan ook elke kans aangrijpen waarin ik kan of mag getuigen van mijn ervaringen in de praktijk.

Top

Bijlage I

Hier volgt het vaccinatieschema zoals dat op dit moment gegeven wordt op de Nederlandse Consultatiebureaus, jaarlijks worden 800.000 kinderen gevaccineerd.

Drie fasen 
  Kinderen krijgen de vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma in 3 fasen. De eerste fase loopt vanaf de geboorte tot het kind 14 maanden is. De tweede fase volgt als het kind 4 jaar wordt. Rond het 9e jaar komt fase 3. De onderstaande tabel geeft een samenvatting van het programma.
Fase Leeftijd Injectie 1 Injectie 2
Fase 1  0 maanden
2 maanden
3 maanden
4 maanden
11 maanden
14 maanden HepB*
DKTP-Hib**
DKTP-Hib**
DKTP-Hib**
DKTP-Hib**
BMR  
Pneu
Pneu
Pneu
Pneu
Men C
Fase 2 4 jaar  DTP aK
Fase 3 9 jaar   DTP BMR
* Kinderen van wie de moeder besmet is met het hepatitis B-virus (draagster), krijgen binnen 48 uur na de geboorte een hepatitis B-vaccinatie. Bovendien krijgen zij vlak na de geboorte immunoglobulinen (kant-en-klare antistoffen). 

** Kinderen van draagsters (zie*) én kinderen waarvan één van de ouders afkomstig is uit een land waar hepatitis B veel voorkomt, krijgen vanaf 1 juni 2006 bij 2, 3, 4 en 11 maanden het combinatievaccin DKTP-Hib-HepB waarin ook een vaccin tegen hepatitis B zit.

De vaccinatie tegen pneumokokken is alleen voor kinderen die op of na 1 april 2006 zijn geboren.     

 

Bijlage II
Homeopathische behandeling  Post-Vaccinaal Syndroom m.b.v. gepotentiëerde vaccins en preventie.
Onderstaand volgt een standaard doseringsschema dat gebruikt wordt bij 9 van de 10 kinderen met een Post Vaccinaal syndroom. Het vormt in feite een ontstoringsprogramma voor de diverse vaccins die bijwerkingen hebben veroorzaakt. Bij een (zeer) ernstig PVS wordt een ander voorzichtiger behandelschema opgesteld door de behandelend arts.

---------------------------------------------------------------------------
                                   Neis Vac C
Dag 1:                          30K   2 korrels, in de mond laten smelten
Dag 2:                         200K                  “
Dag 3:                            MK                  “
Dag 4:                        10MK                  “
----------------------------------------------------------------------------------------
10 dagen niets = pauze
                                   BMR
Dag 15:                         30K           2 korrels
Dag 16:                       200K                   “
Dag 17:                          MK                   “
Dag 18:                      10MK                   “

10 dagen niets = pauze
                                  Hib
Dag 29:                        30K             2 korrels
Dag 30:                      200K                     “
Dag 31:                         MK                     “
Dag 32                        10MK                   “
10 dagen niets
                                  DKTP of DAKTP
Dag 43:                        30K             2 korrels
Dag 44:                      200K                     “
Dag 45:                         MK                     “
Dag 46:                       10MK                   “

10 dagen niets = pauze

--------------------------------------------------------------------

Als er reacties zijn gedurende het geven van de reeksen korreltjes, wacht dan met het geven van de volgende dosis en herhaal een dosis 30K, nu opgelost in water, geef elk uur een slok. Daarna reeks afmaken.

-------------------------------------------------------------------------
 Preventie Post Vaccinaal Syndroom:

Om bijwerkingen van het vaccineren zoveel mogelijk te voorkomen geve men twee keer een dosis van het desbetreffende gepotentieerde vaccin in een 200K potentie:
7 dagen voor de inenting                200K              2 korrels
op de dag v.d. inenting (vooraf)      200K              2 korrels

Voor een gecombineerde DAKTP-Hib vaccinatie geve men de 2 korrels van ieder gewoon vlak na elkaar.

---------------------------------------------------------------------------

Top


Bijlage III-


Voorstellen aangepast vaccinatie schema
Als je alle informatie die is voortgekomen uit homeopathische praktijken in Nederland serieus neemt kun je met behulp van onderstaande afwegingen voor jezelf komen tot een aangepast entschema voor jouw kind:

1. Later beginnen: begin pas met vaccineren bij 6 maanden (de meest kritische ouders beginnen pas bij de leeftijd van één jaar)
2. Geef zo mogelijk niet allerlei vaccins tegelijkertijd. Het is raadzaam om te splitsen, b.v eerst alleen Hib laten geven, pas twee weken later gevolgd door de DAKTP.
3. Overweeg om de AK (van kinkhoest) weg te laten van DAKTP. Dus laat DTP geven i.p.v. DAKTP. Hiervoor zijn drie argumenten: Het kinkhoest vaccin werkt niet altijd goed want kinkhoest treedt ondanks vaccinatie toch regelmatig op. Sinds 01-01-2005 werd het nieuwe kinkhoestvaccin ingevoerd (het zogenaamde acellulaire type, AK) omdat het oude vaccin relatief veel bijwerkingen veroorzaakte. Het nieuwe vaccin is nauwelijks effectiever dan het oude. Bovendien is kinkhoest heel goed homeopathisch te behandelen (laat het direct weten als er nog maar het geringste vermoeden bestaat).
4. Geef in elk geval voor elke vaccinatie preventief 2x een dosis van de 200k van het gepotentieerde vaccin. Hiermee kunt je je kind energetisch voorbereiden op de komende “belasting” van de vaccinatie en wordt de kans op bijwerkingen lager. Treden er ondanks de preventie toch nog bijwerkingen op dan kan je kind daarvoor homeopathisch behandeld worden (m.b.v. een zgn. ontstoringskuur).
5. Maak een kritische afweging welke vaccinaties je kind wel en welke je niet laat geven. Steeds meer ouders laten b.v. de BMR weg. En voor de vaccinatie tegen Meningococ C en de Pneumococcen bestaat er een homeopathisch alternatief.


Tot ongeveer medio 2003 was men op de meeste Consultatiebureaus bereid om (vaak met moeite) mee te werken aan de afwijkende wensen van kritische ouders. De laatste tijd heeft men de Hib en DAKTP vaccinaties bij elkaar gevoegd (sinds 01-01-1005 dus DAKTP-Hib) en men zegt dat ze niet meer gescheiden gegeven kunnen worden en dat je, als je wilt afwijken van het vaste vaccinatieprogramma, daarvoor naar je huisarts moet gaan (op eigen kosten!!).
Dit is een ontmoedigingsbeleid voor ouders om nog langer zo kritisch te blijven. Toch zijn er nog steeds ouders die zich hierdoor niet van de wijs laten brengen, er is tenslotte geen wettelijke verplichting.
Een goede mogelijkheid om een beter gehoor en begrip te krijgen is om naar het kinderspreekuur te gaan op een antroposofisch georiënteerd consultatiebureau in Eindhoven:
CB-arts Dr.Ingrid Schonenberg Jan Smitzlaan 7
5611   LD  Eindhoven            tel: 040-2135385

 
Bijlage IV

Bijsluiter Post Vaccinaal Syndroom
Hier volgt een ontwerptekst van een bijsluiter zoals die bij alle vaccins bijgevoegd zou mogen worden wat mij betreft, geschreven door mijn collega arts voor homeopathie Tinus Smits.
Acute klachten:
koorts, stuipen, korte wegrakingen, hersenontsteking en/of hersenvliesontsteking, zwelling rond de entingsplaats, kinkhoestachtige hoest, bronchitis, diarree, overmatig slapen, veel en ontroostbaar huilen, alles doordringend, hartverscheurend krijsend huilen (cri encéphalique), flauw vallen, shock, longontsteking, wiegendood, dood.
Chronische klachten: deze klachten kunnen kort na de vaccinatie beginnen, maar kunnen ook pas weken, soms zelfs maanden na de vaccinatie beginnen.
verlies van weerstand, verkoudheden, geel of groen snot, pusogen, verlies van oogcontact, scheelzien, middenoorontsteking, bronchitis, longontstekingen, rochelende ademhaling, hoesten, astma, eczeem, allergieën, gewrichtsontsteking, jeugdreuma (juveniele reumatoïde artritris), darmontstekingen (Crohn, colitis), hoofdpijn, migraine, vermoeidheid en futloosheid, overmatige dorst, suikerziekte, bedplassen, diarree, hardlijvigheid, veel drinken, hoofdpijn, slaapstoornissen met angstig huilend wakker worden, hoofdbonken, epilepsie, overstrekking van de rug, spierverkrampingen, spierslapte, inprentingsstoornissen, concentratiestoornissen, geheugenverlies, groeistoornissen, coördinatiestoornissen, ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen zoals onrust, angst, agressiviteit, geïrriteerdheid; stemmingsveranderingen, emotionele onevenwichtigheid, verwardheid, verlies van wilskracht, geestelijk achterblijven, zwakzinnigheid, autisme, ADHD.
 
© Copyright Tinus Smits 1999-2003

 Veel informatie over het RVP vind je op de website van het RiVM: www.rivm.nl.
 Informatie over het RVP van de kant van de producent en distributeur het Nederlands Vaccin Instituut (NVI), website: www.nvi-vaccin.nl.
 Uitgebreide informatie over het Post Vaccinaal Syndroom vindt je in het boekje:
      Inenten, niet zonder risico !
      van Heidy van Beurden & Tinus Smits, arts
      Uitgeverij Lifetime ISBN 90-215-9758-6
 Tevens heel veel informatie op de website: www.tinussmits.nl
           onder de knop Vaccinaties. Op deze website vind je een lijst van artsen voor       homeopathie met ervaring in het behandelen van PVS per provincie.
 De Nederlandse Vereniging voor Kritisch Prikken, de NVKP, Postbus 1106, 4700 BC Roosendaal, website: www.nvkp.nl.
 De tekst van deze brochure is te vinden op onze website: www.menssana.nu.

 

                                                   Hans Reijnen, arts voor homeopathie en bioresonantie
                                                                             Augustus 2006

Top                                                                                Home