Verklaring Allergieen

Verklaringsmodel voor toename allergieën, door Hans Reijnen, arts voor homeopathie (VHAN) en bioresonantie (ABB)

Dit artikel is in een licht bewerkte versie verschenen in het tijdschrift: Beyond Medicine, voor Complementary and Alternative Medicine het augustusnummer van 2007.


Inleiding
De hele medische wereld breekt zich het hoofd over een verklaring voor de enorme toename van allergieën bij de mens in het rijke Westen in de afgelopen 5-10 jaar. Terwijl de reguliere wetenschap nog niet veel verder is dan de zogenaamde hygiënetheorie hebben wij in de artsenpraktijken voor homeopathie met ervaring in het behandelen van het Post Vaccinaal Syndroom ondertussen zoveel casuistieken succesvol behandeld dat we al een hele tijd veel meer zicht denken te hebben op de mogelijke verklaringen voor het gigantische probleem van de allergische patiënt. Persoonlijk publiceer ik hier al jaren over in Mens Sana Berichten, de vierjaarlijkse nieuwsbrief van Mens Sana, CIG.

Sinds de komst van de BICOM 2000 in mijn praktijk ben ik in het begrijpen van de oorzaken in een enorme stroomversnelling geraakt waardoor ik me nu in staat voel om een verklaringsmodel op te stellen. Ik schrijf al jaren dat we in het rijke Westen onszelf veel te veel bloot stellen aan allerlei lichaamsvreemde stoffen, hierbij moet je denken aan vele noxen en toxen in het milieu én in de voeding, aan de enorme toename van de polyfarmacie (steeds meer reguliere geneesmiddelen tegelijk innemen) en het in een steeds hoger tempo omvangrijker worden van het Rijks Vaccinatie Programma. Kinderen die nu geboren worden worden vanaf 2 maanden al tegen tien ziekten ingeënt. Ik heb dit al jaren verondersteld (als theorie) op basis van ervaringen in de praktijk maar nu denk ik over zoveel argumenten te beschikken (* zie aan het eind van dit artikel) dat ik ben gekomen tot het opstellen van een veel vollediger verklaringsmodel dat nu het stadium van hypothetische theorie een heel stuk te boven lijkt te komen.

Het verklaringsmodel
De beschrijving van het verklaringsmodel begint toch echt met het Post Vaccinaal Syndroom (PVS) . Want zo is het voor mij begonnen in het blootleggen van de wortels van dit probleem en zo begint het voor elk mens heel snel na de geboorte al. Het kind wordt zodanig overladen met lichaamsvreemde stoffen (partikels van ziektekiemen, dragerstoffen en conserveermiddelen) dat het voor de meest gevoeligen en kinderen met een allergische aanleg teveel is van het goede. En helaas gaan steeds meer mensen tot die categorie behoren. Het imuunapparaat wordt overgestimuleeerd (1) waardoor het start met het vormen van antistoffen tegen veel meer elementen dan waarvoor het bedoeld is. Het is bedoeld om antistoffen te maken tegen binnen gedrongen pathogene ziektekiemen maar het begint ook antistoffen te maken tegen de vaccins zelf (of onderdelen daarvan), tegen ons natuurlijke voedsel, tegen allerlei stoffen die we inademen (inhalatie allergenen) én soms zelfs tegen cellen of weefsel van ons eigen lichaam (autoimmuunziekten).
Eén van de gevolgen van het overactief zijn van het immuunapparaat is dat het overbelast raakt en ‘zijn kruit dan verschoten heeft’. En zo is het dan niet meer voldoende in staat om te doen wat het moet doen: het vormen van antistoffen tegen ziektekiemen. En ook dit is al jaren een waarneming in onze praktijken dat het Post Vaccinaal Syndroom in heel veel gevallen gepaard gaat met een falende afweer (verhoogde bevattelijkheid) (2), de zogenaamde immuuncompromitatie. De kinderen worden weer steeds vaker ziek door allerlei infecties met virussen, bacteriën, schimmels en/of parasieten. Ga maar na hoeveel kleine kinderen aan het sukkelen zijn met steeds terugkerende infecties van de oren, de keel, de longen en soms van de urinewegen. Eén van de vele gevolgen van het optreden van steeds terugkerende infecties is het veel te hoge gebruik van antibiotica en het woord zegt het zelf al ‘stoffen die tegen het leven zijn’. Antibiotica zijn bedoeld om de pathogene ziektekiemen van het leven te beroven. Maar helaas zijn antibiotica niet te programmeren zodat zij niet alleen de pathogene ziektekiemen doden maar ook de commensale flora, die duizenden soorten van bacteriën die wij bij ons dragen en die ons niet alleen niet ziek maken maar die ons juist bescherming geven tegen het binnendringen van de ‘bad guys’. Dit zorgt ervoor dat het met de infectieziekten alleen maar van kwaad tot erger wordt. Eens een keer een antibioticumkuur, daar is dus niets mis mee. Maar je roept steeds meer problemen over jezelf af maarmate je vaker een kuur moet nemen.
Een ander belangrijk gevolg van de verstoorde, gezonde darmflora is dat het milieu in de darm zodanig verslechtert dat de stofwisseling erdoor verstoord raakt en dat niet meer alle micronutriënten voldoende worden opgenomen in het bloed (malabsorptie). Dit wordt in de natuurgeneeskunde een lekkende darm genoemd (3) (leaky gut syndrome). En zo ontstaat er heel geleidelijk een steeds groter wordende ontsporing van allerlei lichaams- en orgaanfuncties. Onvoldoende aanmaak van het metallothioneine is hier o.a. het gevolg van. Metallothioneine heeft, onder vele andere functies, een heel belangrijke functie bij de ontgifting van zware metalen. Ons voedsel bevat vaak al lang niet meer wat het zou moeten bevatten maar door de lekkende darm treden er steeds vaker tekorten op. En tot voor kort was ik in de praktijk bezig met het behandelen van b.v. een vit.B12 tekort, een te langzaam werkende schildklier of hooikoorts en astma. Terwijl ik nu steeds vaker m.b.v. de BICOM 2000 vaststel dat er heel veel ziekten zijn waaraan een Post Vaccinaal Syndroom ten grondslag ligt met de hele bovengenoemde negatieve cascade. Dan is het wel nodig dat ik je uitleg dat de BICOM meting een heel gevoelige test is waardoor ik de afwijkingen in een heel vroeg stadium kan opsporen, zelfs als de patiënt b.v. zelf nog helemaal niet in de gaten heeft dat er sprake is van een (beginnende) allergie.
Naast het PVS is een ongezonde voeding (4) één van de grootste onderliggende oorzaken van de enorme toename van allergieën. Het veel te hoge gebruik van suiker, verborgen suikers en andere slechte koolhydraten (waarin bloem de grootste factor vormt) veroorzaakt heel vaak een suikerstofwisselingsstoornis die hypoglycemie genoemd wordt, maar die regulier helaas ook nog niet erkend wordt. Dit wordt nog versterkt door een vaak bestaand tekort aan essentiële vetzuren.
In de westerse wereld is er sprake van een sterke toename van geopathische belasting  (5) door zware metalen en andere milieugiffen zoals PCP’s en PCB’s (emissiestoffen van alle plastics), dioxines en smog en elektrosmog. Vooral het gebruik van GSM’s neemt een enorme vlucht en die worden vaak hele dagen op ons lichaam gedragen en liggen ’s nachts aan het hoofdeinde van ons bed (als wekker). Met name de nieuwe systemen, die gebruik maken van UMTS, interfereren met hun frequentiebereik rechtstreeks met het fijngevoelige bioregulatiesysteem van de mens.

Top

Hieronder volgen de belangrijkste veroorzakende momenten bij het ontstaan van allergieën, het verklaringsmodel in schema:
1. Overstimulatie van het immuunapparaat (PVS)
2. Falende afweer (verhoogde bevattelijkheid), te hoog gebruik van antibiotica
3. Lekkend darm syndroom (metallothioneine tekort)
4. Ongezonde voeding (hypoglycemie)
5. Geopathische belasting (milieugiffen, smog en elektrosmog)


Gevolgen van de toename van allergieën
Steeds meer chronisch, degeneratieve ziekten zoals Reumatoide Arthritis (RA), Multiple Sclerosis (MS), Ziekten van de schildklier, Lupus Erythematodes (LE), Vit B12 tekort door antistoffen tegen de parietaalcellen of de intrinsic factor en nog vele andere veel zeldzamere ziekten blijken geheel of gedeeltelijk een autoimmuunziekte te zijn. Autoimmuunziekten zijn ziekten die steeds vaker een onderdeel vormen van allergische processen zoals ik eerder al beschreef.
Op dit pad van steeds verder afbrokkelende gezondheid kun je uiteindelijk terecht komen in een toestand waarvoor ik onlangs de nieuwe term: “deraillement totale” (totale ontsporing) bedacht heb. Dit is een toestand die meestal ontstaat in de loop van vele jaren, soms kan er een acuut breekmoment zijn waarop ineens alles mis gaat.
Deze patiënt komt steeds vaker op mijn spreekuur met veel van de verschijnselen uit onderstaand rijtje:
• overgewicht,
• chronische vermoeidheid (CVS),
• steeds terugkerende infectieziekten, ook schimmelinfecties,
• allergieën,
• chronische darmklachten,
• onbegrepen klachten van het bewegings apparaat,
• klachten van huid en slijmvliezen.
• endocrinologische problemen,
• hart-, vaatproblemen,
• suikerziekte type 2
• (pre)cancerositeit, een verhoogde kans op het krijgen van kanker.

In het recente verleden was ik al heel blij als ik de problemen van een chronische patiënt kon herleiden tot b.v. de diagnose hypothyreoidie (te traag werkende schildklier), insufficiëntie van de bijnieren (adrenal fatigue syndrome), HPU of een vit.B12 tekort. Nu begin ik te beseffen dat die ene diagnose vaak toch slechts het “topje van de ijsberg” is. Met behulp van de BICOM 2000 lukt het me eigenlijk altijd om de hele ijsberg in beeld te brengen en om die in een behandelingsperiode van 3-6 maanden te laten smelten.
Kortom: bijna alle ziekten ontstaan tegenwoordig in het ingewikkelde web van de westerse beschavingsziekten. Echte genezing aan de basis en van binnenuit kan alleen maar plaatsvinden door een integrale, multifactoriële aanpak zoals wij die sinds jaar en dag bezigen in het veld van de CAM-geneeskunde. Alle patiënten krijgen altijd een zorgvuldig gekozen klassiek homeopathisch geneesmiddel dat zonodig aangepast wordt aan de veranderende situatie. En alle patiënten krijgen altijd uitgebreide natuurgeneeskundige voedingsadviezen.

Top

Naschrift
Deze ontwikkelingen binnen de rijke wereld van de CAM-geneeskunde (Complementary and Alternative Medicine) spelen zich juist af in een tijd waarin er in Nederland een ongelooflijk repressief klimaat heerst als je kijkt naar hoe het kabinet (lees: minister Hoogervorst in zijn eentje) de afgelopen vier jaar erin geslaagd is om de positie van de 1000 CAM-artsen volledig onderuit te halen.  Terwijl jaarlijks 10% van de bevolking een beroep doet op natuurgenezers en daar meestal heel tevreden mee zijn. Dit lijkt op Kafka in Nederland terwijl er ook in Nederland allerlei ontwikkelingen gaande zijn die wijzen op een ophanden zijnde integratie van reguliere geneeskunde en CAM-geneeskunde (Rotterdam: Congres Fusion, Nijmegen: polikliniek voor Integrale Geneeskunde, Leeuwarden: Integrale psychiatrie). Overal elders in Europa heerst een heel open klimaat tegenover de CAM-geneeskunde en in Amerika is het aantal ziekenhuizen dat werkt met CAM-geneeskunde in 5 jaar gestegen van 10 tot 29 %.
Ik vind het onbegrijpelijk dat men van de kant van de reguliere geneeskunde niet alleen geen interesse heeft in onze spectaculaire resultaten maar dat men meent ons zelfs te moeten bestrijden en vervolgen. Dit getuigt naar mijn idee totaal niet van een open mind en wel van een in feite heel onwetenschappelijke grondhouding. Dit heeft een enorme vertraging tot gevolg van de huidige wetenschapsontwikkeling.

* Argumenten die bovenstaand verklaringsmodel onderbouwen:
o Patiënten met allergieën blijken heel vaak een PVS te hebben. Bij een succesvolle homeopathische behandeling, het ontstoren van een PVS (d.m.v. isopathie, het toedienen van opklimmende potentiereeksen van de gepotentiëerde vaccins, zie PVS elders op deze site) zie ik in de regel 50-75% van de allergieën verdwijnen. De inzichten zijn gebaseerd op 10 jaar ervaring in de behandeling van PVS met honderden zorgvuldig gedocumenteerde, geslaagde casuistieken.
o De helft van de Nederlanders heeft vermoedelijk hypoglycemie of is onderweg om het te krijgen door ongezond eten. Een enthousiaste en consequente aanpak van hypoglycemie is onontbeerlijk in het definitief genezen van alle patiënten met allergieën. De inzichten zijn gebaseerd op 6 jaar ervaring in de behandeling van hypoglycemie met honderden zorgvuldig gedocumenteerde, geslaagde casuistieken.
o Met bioresonantie-therapie (m.b.v. de BICOM 2000) slaag ik er in 90% van de gevallen in om de overige, onderliggende belastingen (geopathie) en de overblijvende allergieën te genezen. De inzichten zijn gebaseerd op ruim anderhalf jaar ervaring in het werken met de BICOM 2000 met inmiddels tientallen zorgvuldig gedocumenteerde, geslaagde casuistieken.
o Bovenstaand verklaringsmodel is ontstaan op een manier van ‘observationele analyse’ in de dagelijkse medische praktijk die volledig ‘evidence based’ is. Ik refereer hier graag aan een artikel dat 06-januari 2007 verscheen in het jubileum nummer van het NTvG (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het tijdschrift. Het artikel werd geschreven door Hans van Maanen die Jan VandenBroucke intervieuwde. Hij houdt een sterk pleidooi voor ‘nieuwe’ methoden van wetenschappelijk onderzoek binnen de observationele methoden (cognitive based medecine) en met name het case control-onderzoek in de vorm van een prospectief vervolgonderzoek. Deze manier van werken staat tegenover de RCT, de randomised controlled trial, die nu de gouden standaard is in de geneeskunde en volledig in de greep is van de farmaceutische industrie. Het is de hoogste tijd voor het in ere herstellen van het observatie vermogen en de kritische en onderzoekende geest van de dokter zelf.

Ik kan niet nalaten om er nog even op te wijzen dat in hetzelfde bovengenoemde jubileum nummer van het NTvG ook een artikel staat waarin alle ruimte is voor de opvattingen van Cees Renckens, de voorzitter van de Vereniging tegen Kwakzalverij, die uitgebreid mag getuigen van zijn opvattingen en zijn werk (Titel: “Onze pijlen richten zich meer op artsen dan op patiënten”). Terwijl aan ons CAM-artsen niet de ruimte geboden wordt om te verhalen over onze successen en nieuwe ontdekkingen die naar mijn idee over tien jaar alom bekend zullen zijn.

Hans Reijnen, arts voor homeopathie (VHAN) en bioresonantie (ABB)

Augustus 2008

Schilderij van Karin Toma - hangt in ons Centrum

 

Top                                                                                    Home