Vitamine B12 als homeopathisch geneesmiddel

De homeopathische behandeling:

een behandeling met een of meerdere vormen van gepotentieerde vitamine B12 (homeopathische geneesmiddelen gemaakt van verschillende vormen van vitamine B12)

Voor mij als homeopaat bestaat de behandeling van het totale vitamine B12 probleem niet alleen uit het aanvullen van het vitamine B12 tekort maar het grootste deel, van de patiënten die mij bezoeken, hebben ook een indicatie voor een homeopathische behandeling met de nieuwe door mij ontwikkelde homeopathische geneesmiddelen die van vitamine B12 gemaakt zijn.

De psycho-energetische thema’s van vitamine B12
In het begin had ik echter nog geen flauw benul van de psycho-energetische thematiek die aan gepotentieerde vitamine B12 verbonden is. De boeken van Truus Hartsink en Andre Schaap: Vitamines en Mineralen, Spiegels van de Ziel (deel 1) in vier delen gaven mij een uitstekende voorzet voor het exploreren van de kernthema’s van dit bijzondere stofje. Daar stuitte ik vrijwel direct op het centrale woord BESTAANSRECHT. Via de Tarotkaart no 12: de Gehangene, kreeg ik  zicht op en voeling met het feit dat vitamine B12 bij de mens ook mede verantwoordelijk is voor onze spirituele kwaliteiten.
 
 Top

De man hangt aan zijn linker enkel aan een tak tussen twee bomen waarvan ieder 6 takken zijn afgezaagd. De twaalf stompjes staan voor de twaalf tekens van de dierenriem (zodiac). Door de lessen die hij achter zich heeft, leert hij anders naar de wereld te kijken. Hierbij laat hij zijn ik los en kijkt met een blik van acceptatie naar de situatie die hem gevangen houdt. Hij kijkt rond met de blik van een wijze die afgeleerd heeft zich druk te maken over wat dan ook. De wereld is nog steeds dezelfde, maar hij is veranderd. Daarom staat in de tekst die bij de kaart hoort: oblio di se, dit betekent: zelfvergetend.  In de tekst staat ook het woord: TRANSIZIONE, dit betekent OVERGANG.
 
Bij vitamine B12 hoort vlg. Hartsink en Schaap ook het Ceres-symbool.  De bovenste helft  van dit symbool (het maansymbool) staat voor het wassend bewustzijn, het weerspiegelend vermogen, een moedersymbool.
De onderste helft (het kruisje) staat voor: het ik in de materie, het kruis op aarde.

Materia Medica beeld van gepotentieerde vitamine B12
Achteraf blijkt deze informatie, waarmee ik gestart ben, volledig opgeld te doen. Ik heb ondertussen meer dan 4000 patiënten behandeld voor een vitamine B12 tekort waarvan verreweg het grootste deel ook een indicatie heeft voor een behandeling met gepotentieerde B12. Vitamine B12 als homeopathisch geneesmiddel is niet een constitutiemiddel zoals wij dat vaak wel tegenkomen. Het is geen middel waar je iemand lang mee kunt behandelen voor alles. Het is wel een groot en belangrijk middel voor een aantal mensen die gevangen zitten in een state of mind. Het zijn altijd hoog gevoelige mensen die nog nooit volledig ja hebben kunnen zeggen tegen hun leven, in dit fysieke lichaam, hier en nu op deze aarde. Ze zijn dus niet goed geïncarneerd, zij hebben de draai in dit leven nog niet kunnen maken. Ik zeg vaak tegen hen: het is alsof je met maar één been in dit leven staat en met het andere been ben je nog boven (in de zielenwereld). Als gevolg hiervan hebben ze vele medische problemen die vaak niet herkend worden. Ze lopen van de ene dokter naar de andere, maar geen enkele behandeling beklijft. Eerst moet de diagnose gesteld worden, zowel in reguliere als in homeopathische zin en dan kan hun leven pas echt beginnen. Bij erg veel van mijn patiënten betekende het een ware ommekeer in hun leven. Gepotentieerde B12 haalt hen dan uit de diep existentialistisch psychologische problemen.

B-twaalvers
Erg opvallend is dat B-twaalvers, zo ben ik hen gaan noemen, altijd heel gedreven mensen zijn. Ondanks alle fysieke beperkingen gaan zij altijd door, zij geven nooit op. Zij laten het hoofd bijna nooit hangen, zij krijgen niet snel suïcidale gedachten. Eerder het tegendeel: tegen de verdrukking in brandt in hen het heilige vuur. En als zij eerst regulier medisch kunnen herstellen en daarna nog kunnen genezen van hun aarzeling, diepe twijfel aan hun bestaansrecht dan blijken ze vaak in staat gesteld te worden om hun spirituele missie te gaan uitvoeren.

Kernthema’s van gepotentieerde vit.B12

a) Bestaansrecht: to be or not to be
Er speelt vaak een diepe twijfel over het bestaansrecht: de patiënt was niet gewenst, er ontstond twijfel over de ware identiteit (genoemd naar overleden broer of zusje of je had van het andere geslacht moeten zijn, of je had van het andere geslacht moeten zijn) of je was het gevolg van iets vreselijks (b.v. je moeder werd verkracht). Een tweede variant is als er iets gebeurd is waardoor jij het bijna niet had overleefd (bedreigd voortbestaan), dit kan in het leven van de patiënt na de geboorte gebeurd zijn, het had niet veel gescheeld of je was er niet meer geweest. Dit kan allerlei verschillende oorzaken hebben gehad. Het leidt tot een diep gevoelde existentiële twijfel. Veel vaker waren er levensbedreigende omstandigheden terwijl je nog bij je moeder in de moederschoot zat.
Het kan gaan om bloedgroepantagonisme (o.a. rhesusantagonisme), maar veel vaker ontstaat bij de patiënt het vermoeden dat hij/zij een alleengeboren twee- of drieling is. Er is dan sprake van een verloren tweelinghelft. Dit is een fenomeen dat veel vaker blijkt op te treden dan wij vaak in de gaten hebben (9 op de 100 gevallen, dat is bijna 1 op 10). Het leidt tot een meestal onbewust psychotrauma met gevoelens van eenzaamheid, chronische onrust en ontevredenheid, het gevoel iets te missen maar je weet niet wat en schuldgevoelens. Zij hebben vaak een diep verlangen terug naar de eenheid. In mijn praktijk bleek bij 60% van alle B twaalvers het vermoeden op het bestaan van een verloren tweelinghelft.

b) Het wel of niet krijgen van (gezond) nageslacht
Ook al is het krijgen van kinderen voor veel mensen nogal vanzelfsprekend, voor B12 patiënten is dit vaak helemaal niet zo eenvoudig. Ze hebben vaak te maken met subfertiliteit, het optreden van miskramen en doodgeboortes en er treden vaker complicaties op tijdens de zwangerschap en de bevalling. Het vaker optreden van neuraalbuis-defecten en aangeboren hartafwijkingen geldt zeker niet alleen voor een tekort aan foliumzuur (vit.B11) maar ook voor een tekort aan vitamine B12. Er is meestal een erg sterk verlangen naar kinderen maar vaak een grote onzekerheid over of er wel ooit kinderen zullen komen en als er kinderen komen is er nogal eens de angst dat die kinderen iets zal overkomen of dat ze geen lang leven beschoren zal zijn. Jonge paren met vruchtbaarheidsproblematiek komen vaak terecht in de uitgebreide medische mallemolen in een poging om toch kinderen te krijgen. Zij lijken daar dan vaak alles voor over te hebben waarbij de spontaniteit en het aspect van de liefde sterk op de achtergrond verdwijnt door alle medische technische onderzoeken en interventies. Het uiterste van een reageerbuisbevruchting met terugplaatsing van twee of drie bevruchte eicellen is dan heel gewoon waarbij men er dan van uit gaat dat meestal maar één levensvatbare vrucht overblijft. Soms wordt zelfs een tweede vrucht die wel levensvatbaar bleek actief ‘geaborteerd’. In deze gevallen is er sowieso sprake van een verloren tweelinghelft die tot stand kwam door medisch ingrijpen. Ik zeg dan wel eens: de arts speelt voor God als hij beschikt over het aantal nieuwe levens en één of twee levens weer laat ‘verdwijnen’.
Deze kant van de vitamine B12 thematiek (wel of geen kinderen krijgen) heb ik recent prachtig in beeld en geluid gebracht gezien in de film Waterchildren van de Nederlandse regisseuse Aliona van der Horst. Zij volgt in de film het ontstaan en de expositie van een groot multimediaal kunstwerk van de Nederlands-Japanse pianiste Tomoko Mukaiyama: een ode aan de vruchtbaarheid en een prachtige verbeelding van de problemen die daarbij kunnen optreden. De film eindigt met het Boeddhistische ritueel van de Waterchildren: te vroeg geborenen, dood geborenen en nooit geborenen.
 
 Top

c) Wel of niet in staat zijn om je Goddelijke taak te vervullen
B-twaalvers zijn altijd hoog gevoelig, (bijna) altijd hoogbewust en vaak hoogbegaafd. De meeste zijn visual-spatial learners waardoor zij vaak niet goed mee kunnen in het Nederlandse onderwijsbestel dat nog altijd teveel is ingericht voor sequentieel-analytische denkers. Dit zou je kunnen omschrijven als: het drama van het begaafde kind, in een boek beschreven door Alice Miller. Zij gaan vaak een lange medische lijdensweg met allerlei fysieke beperkingen terwijl zij altijd beschikken over erg veel geestdrift. Zij zijn zo anders dan de meeste mensen dat zij vaak het gevoel hebben er niet bij te horen, niet gezien of gehoord worden, zij voelen zich als een vreemdeling op aarde. Terwijl zij in potentie over erg veel mogelijkheden tot bewustzijnsontwikkeling beschikken en (bijna) altijd een spirituele missie hebben.
Zij hebben lange antennes: zij pikken alles op van andere mensen en zij zijn daardoor vaak niet goed in staat om in hun eigen kracht te komen en/of te blijven. Zij zijn vaak helder ziend, horend, voelend en wetend waardoor de grenzen tussen binnen en buiten nogal vaak te veel vervagen. Hun paranormale vermogens leiden nogal eens tot psychotische toestanden. Omdat ze vaak niet goed geïncarneerd zijn leven ze het leven niet (meer) ten volle. Terwijl er een enorm verlangen is naar het juist wel neerzetten van het enorme potentieel dat zij ergens wel vermoeden. Ook hier zit vaak die wrange paradox: eerst moet de diagnose vitamine B12 tekort gesteld worden voordat de patiënt in staat is om helemaal gezond te worden en tot volledige bloei te komen. Om daarna pas in staat te zijn om zijn of haar Goddelijke taak te vervullen.

Alles bij elkaar nemende
Een klassieke B twaalver is een hoogbegiftigde mens van wie het fysieke lichaam behoorlijk rammelt. Het is hen vaak als een blok aan het been, zij zijn vaak erg beperkt (minder valide) hierdoor. Zij hebben vaak het gevoel niet volledig aan het leven te kunnen deelnemen. Het is alsof ze heel goed weten hoe een rijk gevuld leven zou kunnen zijn maar dat is voor hen toch niet weggelegd. Telkens als ze verwachten dat er een doorbraak kan komen gebeurt er wel weer iets waardoor zij weer terug vallen. Dit kan hen het gevoel geven van een Tantaluskwelling.
 
 
     Tantaluskwelling

Toch laten zij zich bijna nooit vast zetten, zij geven eigenlijk nooit de moed op. Het zijn pure geestdrift en de hogere inzichten die maken dat zij altijd doorgaan met (over) leven. Vaak hebben ze het gevoel dat er inderdaad iets fysieks ontbreekt en dat ze er op een keer wel achter zullen komen wat dat is. Zij gaan simpelweg volhardend even goed een twintigste arts of therapeut bezoeken. Heel diep weten ze dat het wel een keer goed komt en dat ze dan hun grote, bijzondere taak zullen kunnen gaan vervullen. Zij hebben vaak een open lijn met boven en weten dat in die bovenwereld er geen enkele beperking meer zal zijn.
 

Top

 
Misschien heeft dat ook wel gemaakt dat ze moeite hadden (hebben) om volledig ja te zeggen tegen het fysieke lichaam en alle beperkingen die daaruit voortvloeien. Daar komt nog bij dat het er ook helemaal niet zo opbeurend uitzag toen ze naar de aarde keken voordat ze besloten om te gaan incarneren. Als deze mensen hun draai in dit leven uiteindelijk toch helemaal gemaakt hebben (pas nadat de diagnose vit.B12 tekort werd gesteld en ze de juiste vormen kregen toegediend) dan hebben ze een grote, charismatische uitstraling, houden zij zich vaak graag bezig met esoterie en spiritualiteit en spelen ze vaak een grote rol in de bewustzijnsontwikkeling van vele andere mensen.

Als je bij een patiënt met vitamine B12 tekort de vitamine lang genoeg (3-12 maanden of levenslang) aanvult met de juiste vormen samen met Foliumzuur dan zul je, als het goed is, alle B12 gebreksymptomen langzaam maar zeker zien verdwijnen. Dat is op zich al een heel dankbare (algemeen) medische aangelegenheid waardoor het leven van de patiënt al een belangrijke wending neemt. Maar daarmee is de klus voor een homeopaat nog niet geklaard want hij kan nog een belangrijke volgende stap zetten door te onderzoeken of er ook een indicatie is voor een behandeling met gepotentieerde vitamine B12. Hiervoor is in verreweg de meeste gevallen gepotentieerde methylcobalamine nodig. Als goede tweede gevolgd door gepotentieerde hydroxocobalamine. Verder kun je af en toe ook gepotentieerde cyano-, nitro-, adenosyl- en/of aquacobalamine nodig hebben.
Gepotentieerde cobalamine is nooit een constitutiemiddel zoals wij dat vaak inzetten. Het is altijd maar relatief korte tijd nodig om het gestagneerde proces van de patiënt, in ieder geval in een heel belangrijk aspect, helpen vlot te trekken. Door het in een periode van 3-12 maanden te geven in opklimmende potenties doe je een uitgesproken appel op de patiënt om alsnog wel volledig en dieper te incarneren, om het tweede been aan te schuiven hier op en liefst in de aarde. Alvorens ik hieraan begin vraag ik altijd heel expliciet aan de patiënt of hij/zij wel echt helemaal hier wil zijn (op aarde). Deze vraag wordt bijna altijd vrij snel positief beantwoord. Meestal zie ik een indicatie voor een behandeling met een opklimmende potentiereeks (van 30K, 200K, MK, 10MK, 50MK en 100MK), die ik nogal eens allemaal tegelijk mag toedienen (bioresonantie). Bij de allergevoeligste patiënten moet ik dat (voorzichtig) in zes verschillende stappen doen. Soms blijkt dan het geven van de 30K voldoende te zijn om de indicatie voor de overige potenties ook te zien verdwijnen. Een goede verstaander heeft maar een half woord nodig, dat is nog eens bioresonantie!!
In driekwart van de gevallen werk ik met gepotentieerde methylcobalamine. In een kwart van de gevallen is één van de zes andere vormen nodig of een combinatie van verschillende vormen. Methylcobalamine staat in het algemeen voor alle varianten van de boven beschreven kernthema’s.
 

Methylcobalamine               Hydroxocobalamine
Aquacobalamine                 Cyanocobalamine
Nitrocobalamine                 Adenosylcobalamine


Er zijn tot nu toe zo’n 55 vitamine B12 analogen bekend waarvan er maar twee een vitamine B12 werking hebben.
Gepotentieerde hydroxocobalamine heb ik regelmatig (extra) gebruikt als de verloren tweelinghelft vermoedelijk een meisje was of als er twee verschillende geslachten verloren gingen. Methylcobalamine alleen voldoet wanneer de verloren tweelinghelft van het mannelijke geslacht was. De andere vormen van gepotentieerde B12 heb ik gebruikt als het “kopstukje” van de cobalamine verwijst naar de manier waarop een patiënt bijna om het leven gekomen is. Dan gebruik ik gepotentieerde aquacobalamine als iemand een keer (of vaker) bijna verdronken is. Cyanocobalamine als iemand bijna omkwam door brand waarbij er altijd cyanide vrijkomt, dat ernstig levensbedreigend is. Het zou ook geïndiceerd kunnen zijn voor nabestaanden van slachtoffers van Joden in W.O. II, die vergast werden. Dat gebeurde namelijk met behulp van het gifgas blauwzuur (cyaanzuur).  Nitrocobalamnine als iemand bijna om het leven kwam door een ontploffing.
 Ik zie een indicatie voor een behandeling met gepotentieerde adenosylcobalamine als iemand veel te weinig zijn eigen leven heeft kunnen leiden door een te sterke of te dominante opvoeding. De patiënt is er niet of onvoldoende in geslaagd om zijn eigen identiteit te vinden omdat zijn ouders een veel te grote druk hebben gelegd om te worden of te zijn wat zij het liefste zagen.

Top

Materia Medica van gepotentieerde vitamine B12

Methylcobalamine, op indicatie tevens één van de andere vormen.
In de differentiaaldiagnose met andere homeopathische geneesmiddelen kun je denken aan: Lac maternum (niet goed geïncarneerd zijn), Saccharum officinale en Natrium muriaticum die allen ook het thema van de moeder kennen. En Hydrogenium, Helium en Graphites die allen het thema kennen van wel of niet voor dit leven kiezen. Uiteraard moet je ook denken aan Cobalt, dat een deel van het plaatje vertegenwoordigt: je opmaken voor je taak. Dit is wat een B-twaalver uiteindelijk ook kan gaan doen als het grootste deel van de problemen zijn opgelost.

1. Anemie, recidiverend, die niet goed op ijzersuppletie reageert. Er hoeft niet perse sprake te zijn van macrocyten.
2. Sensibiliteitsstoornis: doofheid, tintelingen of prikkelingen of paraesthesieën in armen of benen.
3. Paresen of paralysen: in beide benen en beide armen (gecombineerde strengziekte). Hierdoor controleverlies bij het lopen, zwalkend of dronkemansgang en onhandigheid (dingen uit de handen laten vallen). Tendens tot vallen. Veel patiënten lopen achter een rollator of zitten al in een rolstoel of worden zelfs bedlegerig.
4. Gestoorde zintuigen: visusproblemen die niet nader geduid kunnen worden, verminderde smaak, gehoor en reuk.
5. Optische neuritis: voorbijgaande klachten van het zien door een inflammatie.
6. Neurogene zindelijkheidsklachten: incontinentia urinae et alvi.
7. Problemen bij het krijgen van progenituur: verlaagde vruchtbaarheid zowel bij de vrouw als bij de man, miskramen, verloren tweelinghelften.
8. Elke alleengeboren tweelinghelft heeft (of krijgt) een B12 probleem: Met maar één been in het leven, met het ander been bij de tweelinghelft in het dodenrijk. Bij Subfertiliteit leidt hormoonbehandeling tot een hogere kans op meerlingen. Bij IVF worden in de regel twee of drie bevruchte eicellen in utero geplaatst. Vaak blijft er spontaan maar één over, zo niet dan gaat men nogal eens over tot actieve meerlingreductie.
9. Familie historie: vaker tweelingen (of meerlingen) in de familie.
10. Dermoïdcyste of een teratoom: dit is de geïncorporeerde rest van je verloren tweelinghelft.
11. BESTAANSRECHT: Aandoeningen na diepe twijfel over het gewenst zijn van je bestaan, diepe twijfel over wie je ouders zijn, of bij gedachten over dat je eigenlijk iemand anders had moeten zijn (b.v. een net voor jou overleden broer of zus) of dat je ouders liever een jongen gewild hadden terwijl jij een meisje bent.
12. TO BE OR NOT TO BE: Aandoeningen na gebeurtenissen waarbij je het bijna niet overleefd hebt. Relatief vaak bij gebeurtenissen nog intra-uterien: bloedgroepantagonisme, verloren tweeling helften, cervixinsufficiëntie, solutio placentae, omstrengeling. Maar ook bij gebeurtenissen (ruim) na de geboorte: verdrinking, brand, ontploffing.
13. Delusion: nooit gezien te worden, of, nooit mee te tellen.
14. Nooit ten volle in het leven gestaan hebben: je niet helemaal thuis voelen in deze wereld, terughouding, je draai niet vinden, het gevoel er niet bij te horen, het gevoel anders te zijn (vreemde eend in de bijt).
15. Heel geestdriftige, sterke mind bij een rammelend fysiek lichaam.
16. Heel vasthoudend, geeft nooit op: lange ziektegeschiedenissen, veel dokters en natuurgenezers bezocht, zonder blijvend resultaat.
17. Zwakke concentratie.
18. Zwak geheugen.
19. Woordvindingsstoornis, versprekingen, dyslexie.
20. Dementie: een veel hoger percentage van alle mensen (dan nu wordt aangetoond) met een dementieel beeld heeft een tekort aan vitamine B12.
21. Depersonalisatie: heel langzaam door de jaren heen je helderheid, je accuraatheid en je persoonlijkheid verliezen. Je bent niet meer helemaal jezelf, je glijdt langzaam af in onverschilligheid, verwardheid, apathie en depressie. Uiteindelijk kun je psychotisch worden: met agressief gedrag, paranoia en hallucinaties, tot schizofrenie.
22. Autisme: vit.B12 werkt als kruipolie voor de hersenen. Als die droog lopen gaan alle cognitieve hersenfuncties achteruit en kunnen er ook allerlei symptomen gaan optreden die autistische kenmerken zijn (niet meer in je (gevoels) lichaam zitten, overgevoeligheid, concentratiezwakte, snel afgeleid, gebrek aan empathie, enz).
23. Haaruitval, van het behaarde hoofd en van de laterale delen van de wenkbrauwen.
24. Epitheelproblemen: pijnlijke, zwerende tong, aphten, gastritis, oesofagitis.
25. Falende afweer: recidiverende infectieziekten, slecht genezende wonden, parodontitis, abcedering, osteomyelitis, enz. De toediening van vit.B12 in de stof en in de energie kan in bepaalde gevallen zelfs als een antibioticum werken.
26. Verlies van eetlust: verlies van lichaamsgewicht, anorexie. Door de darmproblemen en de vaak vele (voedsel)allergieën en de vaak ook optredende pancreasproblemen komen patiënten nogal eens in een katabole toestand terecht, met soms levensbedreigende toestanden.
27. Verhoogde tendens tot allergieën, met daarbovenop een verhoogde tendens tot het ontstaan van auto-immuunaandoeningen. Allergieën en/of autoimmuniteit keren terug zolang vit.B12 tekort niet is onderkend.
28. Snelle progressie van hart- vaatlijden door homocysteïnaemie: vrij plotseling optreden van TIA’s, CVA’s, coronaire klachten en/of etalagebenen, trombo-embolische processen.
29. Hoog gevoeligheid en hoog bewustzijn: zij houden zich graag bezig met esoterische en spirituele zaken, vertonen vaak clairvoyence. Ondanks hun lijden kijken zij met veel inzicht, compassie en deemoed naar de wereld: kenmerken van de gelouterde ziel. Zij kunnen vaak veel voor anderen betekenen als het om bewustzijnsontwikkeling gaat. Zij hebben soms makkelijk contact met entiteiten.
30. Chronisch Vermoeidheids Syndroom (CVS), alle symptomen die in dit plaatje passen veroorzaken vaak mede een chronisch moe zijn.

DD: Elke vorm van Polyneuropathie, Multiple Sclerosis (MS), Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS), Chronische Idiopathisch Polyneuropathische Degeneratie (CIPD), Dementie, Autisme, Depressie, Psychose, snel progressief hart- vaatlijden, Subfertiliteit, habituele abortus, Geriatrische problematieken, Parkinson of Parkinsonachtige klachten.
 
Rechtgeaarde homeopaten zullen willen aanvoeren dat je een patiënt met vit.B12 tekort misschien wel geheel zou moeten kunnen genezen met alleen gepotentieerde vitamine B12. Ik heb het zelf nog nooit aangedurfd omdat bijna alle patiënten op mijn spreekuur komen met zwaarwegende symptomatologie waarbij het naar mijn idee onethisch zou zijn om geen vitamine B12 in de stof (als voedingssupplement of als geneesmiddel zo u wil) te geven.
 
Apart vermeld dient te worden dat er ook vitamine B12 problemen ontstaan of blijven bestaan in het geval er sprake is van het bestaan van leverstenen of leverpassage problemen om andere redenen. Ook al is er voldoende aanbod van B12 gewaarborgd en is het verstoorde opname mechanisme inmiddels hersteld, dan worden er bij leverstenen meestal te weinig transcobalamines geproduceerd door de leverpassage problemen en de enterohepatische kringloop is verstoord. Bij een gebrek aan met name transcobalamine II kan de vitamine B12 onvoldoende naar alle effect organen getransporteerd worden. Een patiënt met leverstenen houdt behoefte aan vit.B12 suppletie totdat de stenen ‘verwijderd’ zijn.
 

Hans Reijnen, n.p.

Top                                                      Home