Homeopathie

Homeopathie: 1. Klassieke Homeopathie (Hahnemann)

                            2. Inspiring Homeopathy (Tinus Smits)

                             3. Isopathie en Nosoden (een onconventionele vorm van Homeopathie)

                              4. BNS Homeopathie: Homeopathie 2012

                               met o.a. nieuwe 'digitale homeopathische geneesmiddelen' gemaakt van antimaterie (dit is nodig sinds de voorbereidingen bij de mens op de ompoling van het aardmagnetisch veld  begonnen zijn op 21-12-2010).

 

 


1) Klassieke Homeopathie

Je zou kunnen zeggen dat Klassieke Homeopathie de homeopathie is zoals zij door Samuel Hahnemann (zie foto), haar grondlegger, eigenlijk bedoeld is. Het gaat uit van de overtuiging dat de mens een spiritueel, mentaal, emotioneel en lichamelijk wezen is; dat je de mens niet uitsluitend als een lichaam of een orgaan kunt benaderen. Dat ons lichaam door energie (door Hahnemann vitale energie genoemd) in stand gehouden wordt en als er iets mis gaat met dat lichaam er ook iets met die energie mis moet zijn.

                                                                     Samuel Hahnemann

Dit geeft de mogelijkheid om oorzaken in plaats van gevolgen te behandelen en problemen diepgaand op te lossen. Daarom wil een arts voor homeopathie inzicht krijgen in u als persoonlijkheid en begrijpen waarom u bepaalde klachten heeft. Uiteindelijk zal hij in een eerste consult, dat meestal een heel uur duurt, een middel voorschrijven dat bij u als mens past en zuiver energetisch van aard is (gepotentieerd). In zo’n eerste consult zal de arts voor homeopathie een inzicht trachten te krijgen in hoe en waarom uw klachten zijn ontstaan. Hij gaat terug in uw leven, wanneer de klachten precies begonnen zijn en wat tot die klachten aanleiding heeft gegeven. Dat kan van mentale aard (b.v. de overtuiging dat je wel nooit succes in het leven zult hebben), of van emotionele aard zijn (b.v. liefdesverdriet), maar ook van materiële aard (b.v. narcose, vaccinatie, een ongeluk, etc.). Daarbij kunnen kleine details soms van heel groot belang zijn. Deze methode maakt het mogelijk klachten die als ongeneeslijk te boek staan toch te kunnen genezen of sterk te verbeteren.

Kenmerkend voor klassieke homeopathie is dat het stellen van de homeopathische diagnose gelijk is aan het vinden van het zogenaamde simillimum, het meest passende homeopathische geneesmiddel dat in zijn onverdunde vorm een klachtenpatroon laat zien dat heel veel gelijkenis heeft met het ziektebeeld waarvoor je het in gepotentieerde vorm wil inzetten. Similia similibus curentur, het gelijke worde met het gelijkende genezen.

Zo’n energetisch middel brengt diepe genezingsprocessen op gang, het stimuleert het eigen genezende vermogen. Doordat homeopathische middelen sterk verdund en geschud (gepotentieerd) zijn hebben ze geen bijwerkingen in strikte zin zoals we die in de gewone geneeskunde kennen. Wel kunnen homeopathische geneesmiddelen genezingsreacties opwekken die de klachten in eerste instantie verergeren, maar die in de regel van korte duur zijn (enkele dagen tot weken) en veelal een goed teken zijn. 

Als je op deze link drukt krijg je een kort filmpje van 5,5 min op YouTube te zien waar de principes van de homeopathie verteld en in beeld gebracht worden. Weliswaar in het Duits maar het is goed te volgen omdat er er heel rustig en duidelijk gesproken wordt.

Klassieke Homeopathie onderscheidt zich van andere vormen van homeopathie zoals complex homeopathie en klinische homeopathie. Complex homeopathie is net als Klinische homeopathie veel meer klacht- of orgaangericht en houdt geen rekening met heel de mens en de diepere oorzaken van zijn klachten. Deze vormen van homeopathie worden vaak als zelfmedicatie toegepast en vereisen in het algemeen geen specifieke deskundigheid. De werking is daarom veelal slechts ondersteunend en gaat niet diep genoeg om klachten blijvend te genezen.

De Klassieke Homeopathie is een vorm van geneeskunde die diepgaande veranderingen en genezingsprocessen op gang kan brengen, niet alleen lichamelijk, maar vanwege haar holistische karakter ook in het emotionele, mentale en spirituele. Het helpt de mens om los te komen van zijn beperkingen en te groeien naar meer heelheid.

Top

 

2) Inspiring Homeopathy                                                     

Inspiring Homeopathy is een nieuwe werkwijze binnen de klassieke homeopathie die begin jaren negentig bedacht en ontwikkeld is door Dr.Tinus Smits (zie foto), met wie ik 10 jaar lang samenwerkte in het Centrum voor Holistische Geneeskunst te Eindhoven. (Dr.Smits is overleden op 01-04-2010, voor een bericht hierover klik hier door).

 

                                

                                Tinus Smits                                       Inspiring Homeopathy

Na vele jaren ervaring met de Klassieke Homeopathie stelde Dr.Tinus Smits vast dat het homeopathische middel vaak een of twee jaar prima werkt, dat de patiënt daarna terugvalt en dan lopen veel casuïstieken vast. Hij is hierop gaan broeden en bedacht een nieuwe manier van werken binnen de klassieke homeopathie. Hij ontdekte dat naast (of na) het gebruik van het individuele (persoonlijke) middel er heel effectief gewerkt kan worden met één van de middelen die passen bij zeven universele lagen, die dus bij iedereen aanwezig zijn. Hij noemde zijn manier van werken Inspiring Homeopathy (IH) omdat het de patiënt in een spiraalbeweging naar zijn kern, naar zijn essentie brengt en daarbij fundamentele blokkades op die weg helpt opruimen. Opvallend is dat IH niet alleen genezend werkt op de klachten, maar ook tot spontane inzichten leidt in eigen functioneren en tot structurele veranderingen in het levensproces. Het kan mensen die vastgelopen zijn in hun leven weer vlot trekken. Er worden zeven lagen onderscheiden en elke laag heeft zijn eigen thema. Het geeft aan waar mensen voornamelijk mee bezig zijn, in welk proces ze op dat moment zitten. De volgorde van deze lagen kan bij iedereen verschillend zijn.

Opvallend bij het werken met IH is het beduidend hogere succespercentage en het veel minder vaak vastlopen tijdens een behandeling. Tevens is het een uitstekende methode om een patiënt jarenlang te begeleiden omdat we niet stoppen met de behandeling als de ziekteverschijnselen zijn verdwenen maar (desgewenst) door gaan ter actieve ondersteuning van het proces van zelfrealisatie en spirituele ontwikkeling. Daarom heet deze werkwijze Inspiring Homeopathy.

Voor verdere informatie verwijs ik naar de klapper: Inspiring Homeopathy, geschreven door Dr.Tinus Smits (hier te bestellen) en naar het onderdeel over IH op de website van Tinus: http://www.tinussmits.nl/3845/inspiring-homeopathy.aspx, het is geschreven in het Engels. U vindt hier o.a. veel meer informatie over de zeven verschillende lagen en de homeopathische geneeesmiddelen die daarbij gebruikt worden. Carcinosinum (Cum Cuprum) en Saccharum officinale zijn de meest gebruikte middelen. U vindt hier ook alle namen van artsen en therapeuten die werken met Inspiring Homeopathy in zowel binnenland als het buitenland.

Top                                                                          Home

3) Isopathie en het werken met Nosoden

Normaliter wordt er in de homeopathie gewerkt met een geneesmiddel dat met het geneesmiddelbeeld heel erg lijkt op de ziekte die je wilt gaan behandelen. Het gelijke worde met het gelijkende genezen, similia similibus curentur. Homoios is het gelijkende. Maar de afgelopen tien tot vijftien jaar heeft mijn homeopathische praktijk ook heel erg in het teken gestaan van homeopathische behandelingen met middelen die gemaakt zijn van de boosdoener zelf. We gebruiken dan niet het meest gelijkende geneesmiddel maar een geneesmiddel dat gemaakt is van precies hetzelfde, precies datgene wat de patiënt in de problemen gebracht heeft. Isos is hetzelfde. Dat wordt dan Isopathie genoemd. Het meest spectaculaire en dankbare voorbeeld van een Isopathische behandeling is de homeopathische behandeling van een Post Vaccinaal Syndroom(PVS). Als een kind (of een volwassene) bijwerkingen heeft gehad van de reguliere vaccinaties, iets wat overigens toch niet zo zelden is, dan kunnen die bijwerkingen volledig weggehaald worden door een behandeling met homeopathische geneesmiddelen die van de vaccins zelf gemaakt zijn. Zo heb ik al bij vele honderden patiënten het eczeem en de astma zien verdwijnen puur door het ontstoren van de vaccinaties. Ook het veelvuldig recidiveren van luchtweginfecties, allerlei gedragsproblemen en zelfs het optreden van autisme kan soms ten dele maar vaak ook geheel genezen worden met de opklimmende potentiereeksen (30K, 200K, MK, 10MK en zonodig zelfs de 50MK) van de vaccins.

Zoals er homeopathische geesmiddelen gemaakt worden van vaccins zo kunnen alle reguliere geneesmiddelen gebruikt worden. Dit doen we met name als een patient 'ziek' werd door het gebruik van de medicatie. Een voorbeeld is als een patient ziek werd van het gebruik van Lariam, dat gebruikt wordt om malaria te helpen voorkomen. Nogal eens zien we dat een patient daarna nooit meer helemaal de oude werd. Dat is dan de indicatie bij uitstek om de patient te ontstoren met gepotentieerde Lariam in opklimmende potenties. Nog enkele voorbeelden: Prednison, Piton-s (middel ter stimulering van barensweeen), Prepar (middel om baringsweeen af te remmen), antibiotica, enz., enz.

Een derde mogelijkheid om met Isopathische geneesmiddelen te werken is het gebruik van Nosoden. Nosoden zijn homeopathische geneesmiddelen die gemaakt zijn van ziektemateriaal van de mens. Een simpel voorbeeld is Varicellinum, een middel gemaakt van het vocht in de blaasjes bij de waterpokken. Nu hoeft de kinderziekte waterpokken in de regel niet behandeld te worden maar die enkele keer dat een kind er toch doodziek van is en/of er treedt sindsdien een stagnatie op in de ontwikkeling dan is dat heel goed te behnadelen met Varicellinum. Andere veel gebruikte Nosoden zijn: Pfeiffer, Pertussis (kinkhoest), RS virus, Borrelia (M.Lyme), Helicobacter Pylori, Q-koorts, Medorrhinum (urineweginfecties). Ik beschouw de Nosoden als de meest geëvolueerde homeopathsche geneesmiddelen omdat zij informatie bevatten zowel van de veroorzakende ziektekiem als van het antwoord van de mens daarop.

Naschrift 07-12-2017: Voortbordurend op de Isopathie (en de Nosoden Therapie) zoals die door Dr.Smits op de kaart is gezet werd zijn fakkel na zijn overlijden in Nederland vooral overgenomen door Dr. An van Veen (Eindhoven) en de (niet arts) Homeopaten Ton Jansen en Martin de Munck. Ondertussen heeft internationaal Dr. Isaac Golden, Australisch Arts voor Homeopathie, uitgebreid onderzoek gedaan en de methode steeds verder uitgewerkt: die wordt nu De Homeopathische Profylaxe (HP) genoemd. Hierover was een eerste Internationaal Congres in Soesterberg van 26 -29 october 2017: Homeoprofylaxis, The Educated Medicine.

Top

4. BNS Homeopathie: Homeopathie 2012

 

Combi Homeopathie met Bio Informatie Therapie

Sinds ik vanaf 2005 de Klassieke Homeopathie ben gaan combineren met de inzichten voortkomend uit de Biofysische Geneeskunde (Bio Informatietherapie) ben ik tot heel veel nieuwe inzichten gekomen waardoor ik voor mezelf voortdurend allerlei grenzen heb kunnen verleggen. Zo is als grootste winst het werken met het BNS onderzoeks- en behandelmodel tot stand gekomen dat ik hanteer bij alle patiënten die ik behandel. Dit heeft als grote voordeel dat ik, naast het stellen van een klassiek homeopathische diagnose, kan komen tot het stellen van allerlei andere diagnosen die vaak voorkomen bij chronische patiënten: Post Vaccinaal Syndroom (PVS), Leverstenen, Hypoglycemie, Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI). M Addison Biermer (vit.B12 tekort), Vitamine D tekort, magnesium tekort, HPU, Hypothyreoidie, enz. (ik heb ze hier vermeld in de volgorde waarin zij het meeste voorkomen). Ook al blijft het werken met het zogenaamde simillimum ook voor mij ‘het hoogste goed’, klassieke homeopathie is en blijft een razend ingewikkeld vak waardoor het niet makkelijk is om het SIMILLIMUM te vinden. Soms lukt het ‘t juiste middel meteen te ontdekken, maar dat is eerder uitzondering dan regel. Soms vind je het sleutelmiddel na drie keer proberen maar het kan ook gebeuren dat zelfs een heel goede homeopaat al 10 of 20 keer een middel gegeven heeft voordat hij in de roos schiet. Dan is het toch wel heel prettig dat je door de BNS metingen vanaf het eerste begin een uitgebreid beeld krijgt van wat er (algemeen) medisch gezien aan de hand is zodat je ook meteen behandelingen kunt starten die hierop gericht zijn. Dit laat in heel veel gevallen direct resultaten zien, al is dat in het begin vaak slechts op deelgebieden. Dit is natuurlijk heel plezierig voor de patiënt maar ook voor jou als behandelaar, want hiermee bouw je vanaf het begin vertrouwen op in de behandeling waardoor je in de regel veel langer krediet van de patiënt behoudt om zonodig door te blijven zoeken naar het simillimum. Door het consequent werken met de wetmatigheden die uit het BNS model zijn voortgekomen is mijn algemeen medische kennis enorm toegenomen en kom ik nog steeds tot allerlei nieuwe inzichten. De sterkste voorbeelden hiervan zijn de inmiddels grote ervaring die ik heb kunnen opdoen bij het opsporen en behandelen van patiënten met een vitamine B12 tekort en patiënten met leverstenen. Tevens is zelfs het werken met de klassieke homeopathie op verschillende manieren in een sterke stroomversnelling terecht gekomen. Ik had steeds grotere moeite om door de bomen het bos nog te blijven zien omdat het aantal mogelijke homeopathische geneesmiddelen al zo groot was. Maar dat aantal is nog steeds erg groeiende doordat veel homeopaten driftig bezig zijn om onze kennis van ‘alle’ middelen voortdurend uit te breiden en er steeds meer homeopathische geneesmiddelen bij komen. Tenslotte kun je alles wat in de natuur voorkomt gebruiken om het te potentiëren (er een homeopathisch geneesmiddel van maken). Aan dit laatste werk ik nu zelf ook enthousiast mee.

Top

Evolutionaire stappen voortvloeiend uit de Combi
o Het begon ermee dat ik kon vaststellen dat de veel gebruikte K potentiereeksen (30K, 200K, MK en 10MK) meestal niet meer toereikend waren met name bij allerlei isopathische behandelingen zoals het ontstoren van de vaccinaties, maar ook bij het ontstoren van reguliere geneesmiddelen en het werken met Nosodes. Ik werk nu dan ook standaard met reeksen die zijn uitgebreid met een 50MK en een 100MK. Nu is een 50Mk nog net te maken in de homeopathie maar voor een 100MK moet een middel 100.000 keer verdund en geschud worden. Daar is om praktische redenen niet meer aan te beginnen of anders gezegd: dat wordt een wel heel kostbaar proces waar niet alle fabrikanten toe bereid zijn. Gelukkig ben ik nu in staat om alle homeopathische geneesmiddelen zelf te maken met behulp van het bioresonantie apparaat. Je zou die ‘digitale homeopathische middelen’ kunnen noemen.


o In een volgende fase ontdekte ik sinds ongeveer 2008 dat vele patiënten steeds hogere potenties, of in bioresonantie termen, steeds hogere frequenties nodig hadden. Op deze manier heb ik alle uithoeken van het gehele elektromagnetische spectrum verkend en waar nodig toegepast. Niet alleen lichtfrequenties maar ook geluidsfrequenties, later kwam ik terecht in het bereik van radioactieve frequenties en weer later werden het kosmische frequenties. Onlangs kwam ik erachter dat ik voor het eerst frequenties nodig had die het normale spectrum te buiten gingen. In het begin gaf ik ze maar een intuïtieve benaming: ik begon te experimenteren met zogenaamde Orbs frequenties.


o Onlangs deed ik een verbazingwekkende maar ook indrukwekkende ontdekking: die zogenaamde Orbs frequenties blijken nu te horen bij een andere materiële wereld dan die voor ons zo vertrouwd is. De natuurkundigen hadden al veel langer (sinds 1930) aanwijzingen dat er naast de ons zo vertrouwde materiële wereld nog een andere werkelijkheid moet bestaan die ze ANTIMATERIEEL genoemd hebben. En, toeval of niet, nu hebben ze heel recent (November 2010) in Cern, Zwitserland,  bij experimenten met de deeltjesversneller, voor het eerst 1/10 seconde 38 Hydrogenium atomen kunnen isoleren en bestuderen die geen gewone Hydrogenium atomen waren maar antimaterie hydrogenium. Antimaterie hydrogenium bezit ook een éénwaardige kern maar dan niet positief geladen, zoals bij een gewoon hydrogenium atoom, maar negatief geladen. En daaromheen cirkelt één positief geladen positron in plaats van een elektron (dat een negatieve lading heeft). Een antimaterie hydrogenium is dus exact hetzelfde als een gewoon hydrogenium atoom, alleen: wat positief geladen is, is negatief en wat negatief geladen is is positief. In elektrisch opzicht zijn het elkaars spiegelbeelden. Vandaar de term antimaterie.

 

 

 Afbeelding gemaakt door de National Science Foundation

Arlington, Virginia, USA

 

In de dagelijkse normale wereld komen wij geen antimaterie tegen. Dit komt omdat antimaterie, als die zich al voordoet, meteen in botsing komt met gewone materie. De beide deeltjes verdwijnen dan als in het niets terwijl er erg veel energie vrij komt. Dit proces wordt ANNIHILATIE genoemd. Onder normale omstandigheden komt antimaterie dus niet voor. Het wordt gemaakt in het laboratorium of in een deeltjesversneller, of het ontstaat bij kernreacties. In juli 2003 ontdekte een team onderzoekers van NASA dat er bij gigantische explosies op de zon, de zogeheten zonnevlammen, antimaterie wordt gevormd.

Ook grensverleggende klassieke homeopathie met middelen gemaakt van antimaterie (in plaats van de gebruikelijke materie)
Nu ben ik van de volgende veronderstelling uitgegaan: als we in de klassieke homeopathie alle materie kunnen potentiëren dan zouden we in principe ook in staat moeten zijn om ook alle antimaterie te potentiëren. Ook al zijn we technisch (nog) niet in staat om dit voor elkaar te krijgen, met behulp van bioresonantie apparatuur zijn we wel in staat om ook alle antimaterie te gaan potentiëren. Om een lang verhaal kort te houden, ik ben het gaan uittesten en nu blijkt dat er juist zo rond de jaarwisseling van 2010 naar 2011 bij een aantal patiënten een pole reversal is opgetreden. Zij hebben b.v. een bacteriële belasting maar die blijkt dan behandeld te moeten worden niet met gewone K-potenties maar met anti-K potenties. Wat wil dit zeggen: zij moeten niet behandeld worden met een gewoon homeopathisch middel gemaakt van de gepotentieerde bacterie zelf (we noemen dat een nosode) maar met een splinternieuw middel dat gemaakt is van de bacterie zoals die eruit zou zien in de veronderstelde antimateriële wereld. De nosode dus niet in een 30K, 200K, MK, 10Mk, 50Mk en 100MK maar in een anti-30K, anti-200K, anti-MK, anti-10MK, anti-50MK en een anti-100MK. (of allebei).

Zo heb ik het nu ook al een aantal keer meegemaakt dat een patiënt goed gereageerd had op Agathis australis 30K, enkele maanden later goed gevolgd door een 200K. Het gaat heel goed met de patiënt en je zou verwachten dat de patiënt nu Agathis australis MK nodig zou hebben. Maar dan blijkt in de test dat hij nu een anti-MK nodig heeft. De patiënt zit dan blijkbaar in de shift van middelen gemaakt van materie naar middelen gemaakt van antimaterie. Ik weet dat ik me met dit alles heel vrijzinnig aan het opstellen ben maar dat heeft zich, al die keren dat ik dat eerder ook gedaan heb, heel goed ‘uitbetaald’. Ik heb dit alles ook makkelijker kunnen bedenken nadat ik de laatste twee nieuwsbrieven schreef (Mens Sana Berichten 36-10 en 37-11) waarin ik al uitgebreid gerapporteerd heb over de naderende Worldshift van 2012. Het is namelijk heel goed mogelijk dat op heel korte termijn er ook een reversal gaat optreden van de magnetische aardpool. De plus wordt de min en de min wordt de plus. Dat is dus een elektrische omkering. Van hieruit gezien is het dus helemaal niet zo vreemd dat de mensheid zich aan het voorbereiden is op deze shift. Sommige mensen zitten daar blijkbaar al midden in. Als de magnetische aardpool gaat omkeren dan gaat de polariteit van het menselijk lichaam waarschijnlijk ook omkeren. Dus leek het mij heel logisch dat de homeopathisch middelen die wij inzetten ook omgepoold zijn.

Naderende grote omwenteling door ompoling van het aardmagnetisch veld (pole reversal)
Zo vinden er dus allerlei evolutionaire ontwikkelingen plaats die elkaar steeds sneller lijken op te volgen. Bovengenoemd verhaal is dan ook de reden waarom ik de nieuwe homeopathie, die geheel is voortgekomen uit het werken met het BNS model, zou willen ‘dopen’ tot Homeopathie 2012. We zitten midden in een heel cruciale overgangsfase van het vissentijdperk naar net watermantijdperk dat zijn beslag zal krijgen in december 2012, de maand waarin de Mayakalender eindigt. Sommige mensen houden misschien rekening met een apocalyptisch einde, zelf ben ik ervan overtuigd dat we aan de vooravond staan van prachtige nieuwe ontwikkelingen waarbij de mensheid een geweldig grote quantumsprong naar boven kan gaan maken. Gepotentieerde vitamine B12 (ik werk veel met zes verschillende gepotentieerde vormen) is een prachtig OVERGANGSMIDDEL. Het heeft er alle schijn van dat we misschien daarom wel te maken hebben met een ware epidemie van patiënten met een vitamine B12 tekort. Het aantal patiënten lijkt steeds sneller toe te nemen. Zo ben ik ook nog niet zo lang geleden gestuit op twee andere nieuwe homeopathische geneesmiddelen die gemaakt zijn van Poollicht. Aurora borealis is het Noorderlicht en Aurora australis is het Zuiderlicht. Ik ben deze beide gaan potentiëren en de eerste ervaringen zijn heel bemoedigend. Gepotentieerd Poollicht lijkt erg behulpzaam te kunnen zijn bij persoonlijk transformatie processen (ompolings processen) en met name heel behulpzaam te kunnen zijn bij de naderende shift van de magnetische aardpool. Het was voor mij een grote verrassing toen ik op Wikipedia las dat zonne-explosies antimaterie de kosmos insturen. En het poollicht blijkt veroorzaakt te worden door dit zonnemateriaal dat zo om de elf jaar in de aardse dampkring terecht kan komen waardoor het poollicht ontstaat. En zo komen al mijn nieuwe ontdekkingen op homeopathisch gebied bij elkaar.

Er zijn steeds meer wetenschappelijke bewijzen voor het fenomeen van de magnetische pole reversal van de aarde, wie die bewijzen graag op een rijtje wil zien, klikt door naar: http://www.quofataferunt.com/index.php?option=com_content&view=article&id=648:steeds-meer-bewijzen-voor-pole-shift&catid=78:natuur-a-gezondheid&Itemid=95

Ruim een maand nadat ik de ontdekking voor mezelf gedaan had (dat een ompoling van het aardmagnetisch veld reeds aan de gang is) werd ik door verschillende patienten attent gemaakt op het werk van Kiesha Crowther (Little Grandmother), een vrouw uit Colorado, USA, die zich shaman noemt. Zij geeft lezingen over de hele wereld met een indrukwekkende en een nogal aangrijpende boodschap. Ook zij wil de gehele mensheid waarschuwen voor de ernstige verwondingen die de planeet aarde reeds heeft opgelopen en maant ons om anders met de aarde om te gaan. Ook zij maakt melding van een pole shift van het aardmagnetisch veld. Wie haar aan het woord wil zien linkt door naar een filmpje (12min 30sec) op youtube dat is opgenomen toen zij sprak in Zurich, Zwitserland. (Update 24-02-2011)

Wie meer wil weten van Little Grandmother: www.littlegrandmother.net

 

Mensen die benieuwd geworden zijn en verder willen, kunnen doorklikken naar de Mens Sana Berichten 36-10 (over Incarnatieproblematiek en gepotentieerd Poollicht) en naar de Mens Sana Berichten 37-11 (waarin veel aandacht is voor de evolutie van de mensheid en de naderende Worldshift).

Hans Reijnen, 06-01-2011, Copyright 2011

Naschrift 07-12-2017: in 2010 en 2011 heb ik heel vol gezeten van de idee van de naderende reversal van het aardmagnetisch veld en ik heb gezocht naar anderen die het er ook over hadden. Omdat ik niet meer medestanders vond, ben ik er na 2 jaar maar over opgehouden. Inmiddels heeft in November 2016 NASA officieel bekend gemaakt dat er inderdaad een pole revresal van het aardmagnetisch veld aan de gang is. Zij schrijven dat dit omkeringsproces wel zo'n 200 jaar kan gaan duren.

Top                                                                        Home

 

Nota Bene: moge duidelijk zijn dat ik alles wat in de geneeskunde op een puur natuurlijke manier echt werkt op een heel vrijzinnige manier combineer. Er zijn mensen die vinden dat ik me dan geen klassiek homeopaat meer mag noemen. Ik noem mezelf dus sinds begin 2017 arts voor Hermes Geneeskunde, (AVIG).                                                                                    07-12-2017

 

A