Bioresonantie

OP DEZE PAGINA VOLGT INFORMATIE VOOR PATIENTEN OVER BIORESONANTIE

              
 Bioresonantie (Onderzoek en behandeling m.b.v. de BICOM 2000 en Rathega testschemata)


Alles wat leeft is in leven dankzij het feit dat de atomen in trilling zijn en alles wat leeft kan blijven leven dankzij het gegeven dat er in en om elk levend wezen een organiserend, energetisch veld hangt dat ervoor zorgt dat het organisme in harmonie kan blijven functioneren. Alles in het universum bestaat uit trillingen.
Bioresonantie wil zeggen dat je gebruik maakt van het principe dat alles wat in trilling is met elkaar kan gaan meetrillen als de frequentiepatronen overeen komen of als je gevoelig bent voor het bepaalde trillingsgetal. Zo bewegen alle levende wezens mee met muziek, het weer, het opkomen en neergaan van de zon, een aantal stoffen in voeding en milieu en met allerlei ziektekiemen, als je daar gevoelig voor bent. Niet iedereen is even gevoelig voor dezelfde factoren.

Met behulp van bioresonantie apparatuur kun je bij de mens metingen doen naar het algemene energieniveau, naar de veerkracht van het eigen herstellend vermogen en naar het functioneren van alle orgaan systemen. Tevens kun je heel precies nameten met welke factoren het lichaam belast is, of er tekorten zijn aan vitamines, mineralen en sporenelementen en of er hormonale verstoringen zijn.

 
Tijdens een diagnostische meting m.b.v. het BICOM 2000 apparaat kunnen achtereenvolgens aan bod komen:
- Bepaling van de leidwaarde (algemene energieniveau: is er een gebrek aan energie opbouw of neig je naar een overschot aan energie).
- Het opsporen van focale belastingen (zoals een focus in het gebit, of belasting door een operatielitteken).
- Een kwadrantenmeting (bepaling van de leidwaarde per lichaamskwadrant).
- Meting aan de eindpunten van veertig meridianen (aan alle vingers en tenen) waarmee orgaanbelastingen kunnen worden opgespoord.
- Screening m.b.v. de testdozen waarmee belastingen kunnen worden opgespoord, zoals allergieën, post vaccinaal syndroom, belasting door een virus, bacterie of schimmel, belasting door chemische stoffen of door geofysische factoren zoals aardstralen, wateraders of röntgenstralen. Ook belastingen door reguliere geneesmiddelen kunnen worden aangetoond.

Ik heb zo'n 6 tot 7 jaar duizenden metingen verricht m.b.v. de BICOM 2000. Ik heb nu zoveel ervaring en ben zelf zo gevoelig geworden dat ik de versterking van de electriciteit en de testampullen niet meer persé nodig heb. Ik maak nu steeds vaker gebruik van 'mentaal testen' met behulp van de biotensor dat precies dezelfde testresultaten oplevert als met de BICOM 2000 (geplaatst 2014).

De 'regelkamer' in Mens Sana

 

Een behandelingsprogramma m.b.v. het BICOM 2000 apparaat ziet er in grote lijnen als volgt uit:
1. Basistherapie, iemand met gebrek aan energie wordt gestimuleerd in de opbouw van energie, iemand met energieoverschot wordt geremd. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van lichaamseigen (uitscheidings)-producten (zoals bloed, urine, faeces of sputum).
2. Vervolgprogramma, gerelateerd aan de bevindingen bij het testen van de meridianen (blokkades op orgaanniveau) of op persoonlijke indicatie.
3. Behandelen van pathogene belasting(en), programma’s gericht op de specifiek belastende factoren, of het nu om een allergie gaat, een post vaccinaal syndroom, een ziektekiem of een geopathische belasting.
4. Stimulering van de uitscheidende organen, zoals de lever, de nieren, het lymfesysteem en de (onder)huid, kortom het bevorderen van de totale ontgifting.
5. Stabilisering, zonodig kunnen de natuurlijke reguleringsprocessen nog heel gericht versterkt worden.

Gebruikte onderdelen:
Hoofdonderdeel is natuurlijk het BICOM 2000 apparaat, het resultaat van ruim twintig jaar ervaring met elecktroacupunctuur metingen. Je kunt het apparaat het beste beschouwen als een vernuftig computersysteem met een diagnostisch deel en een deel met uitgebreide therapeutische programmatuur. Zo is er b.v. de keus uit wel 400 verschillende therapeutische programma’s die zeer effectief zijn gebleken.
Naast de heel gerichte en specifieke therapeutische programma’s beschikt de BICOM 2000 over twee therapieprogramma’s van meer algemene aard:
 BMF: BICOM magneetveld frequenties, de BICOM transformeert het therapiesignaal in de modulatiemat om tot een magnetisch veld dat alle organen van de hele patiënt doordringt.
 DMI: Dynamische Multi Impulspakketten, dit zijn micro-magnetische, pulserende impulsen die reeds lang voor medische doeleinden worden gebruikt. Ze bestaan uit een combinatie van Schumannfrequenties (gezonde frequenties die door de aarde zelf worden uitgezonden, astronauten bleken niet zonder te kunnen) en frequenties van krachtige, gezondmakende edelstenen. Zij zorgen voor: betere doorbloeding, dus betere aanvoer van voedingsstoffen. Verbeterde zuurstofvoorziening in het weefsel en in de cel. Opheffen van blokkades. Stimulering van de celstofwisseling. Toename van de celenergie. Mobilisering van de afweer. Versnelling van het geneesproces. Activering van de lymfestroom. Activering van het immuunsysteem.

Top
                                            
Hulponderdelen:
Bij het diagnostische programma met de BICOM 2000 wordt er gewerkt met cylindrische handelectroden of plaatelectroden waarop een hand of een voet geplaatst kan worden, een signaalopnemer waarmee de waarden op de eindpunten van alle meridianen bepaald kunnen worden. Er kan gebruik gemaakt worden van een ingangsbeker voor lichaamseigen materiaal (bloed, urine, enz.), de belastende factor of een medicament.
Voor de therapie wordt gebruikgemaakt van uitgangselectroden in diverse vormen en maten afhankelijk van het te behandelen lichaamsdeel. Het meest wordt gebruik gemaakt van twee universele modulatiematten waarmee de patiënt in een therapeutisch veld gebracht wordt. Tijdens de behandelingen kan een medicament of een magnetische chip “ingestraald” worden zodat de patiënt de therapeutische frequenties ook thuis kunnen worden toegediend.

Toepassing van het BICOM 2000 programma is pijnloos en vormt in geen enkel opzicht een belasting voor de patiënt zodat ook (kleine) kinderen en dieren kunnen worden onderzocht en behandeld.

BICOM: diagnose en therapie binnen het ultrafijne energiegebied.
BICOM werkt met ultrafijne patiënteigen en substantie-eigen energieën en richt zich op de lichaamseigen regulatiekrachten. Ultrafijne energieën zijn elektromagnetische trillingen die zo fijn zijn dat ze fysisch alleen met grote moeite te meten zijn, ze zijn echter biologisch erg werkzaam.
Dit is wetenschappelijk bewezen, in het bijzonder door de werken van Dr. F.A. Popp en door klinische studies m.b.v. de BICOM therapie.
Naast het gebruik van patiënteigen trillingen wordt gewerkt met trillingen van substanties, b.v. toxines en bacteriën, om de in het lichaam opgeslagen vreemde trillingen te reduceren of te elimineren. De BICOM therapie kan bij haast alle ziekten met succes ingezet worden omdat bijna alle ziekten door pathologische c.q. pathogene elektromagnetische trillingen opgewekt of begeleid worden. Daarom is zij ook op gebieden werkzaam die voor andere methoden niet toegankelijk zijn, b.v. de allergie- en toxinetherapie.


Hieronder volgen, in plaats van de grote hoeveelheid aan indicaties, een aantal voorbeelden van ziekten of ziekteoorzaken, die met het BICOM apparaat behandeld kunnen worden:
 A. Goed definieerbare ziekten:
 Acute en chronische ontstekingsziekten
 Acute en chronische allergische ziekten
 Acute en chronische pijn
 Concentratiezwakten
 Prestatiezwakten
 Slaapstoornissen
 Immuunzwakten
B. Oorzaken:
 Milieubelastingen
 Foutieve voeding
 Allergie bewerkende/onverdraagzame voedingsmiddelen
 Toevoegingen in voedingsmiddelen
 Vervolgbelasting door chemische geneesmiddelen
 Schadelijke tandheelkundige werkstoffen (o.a. amalgaam)
 Inhalatiegiffen
 Zware metalen
 Giffen in woonruimtes
 Elektrosmog
 Water- en luchtbelasting
 Belasting door micro-organismen
 Belasting door vaccinaties.
Functionele en ook sommige organische ziekten liggen vaak in het voorveld van klinisch diagnosticeerbare parameters. Ze zijn dan nog niet herkenbaar met de normale, gebruikelijke, regulier diagnostische hulpmiddelen (zowel röntgen- als bloedonderzoek).
In het bijzonder onttrekken zich voornamelijk chronische ziekten aan de fundamentele diagnostiek. Want vaak wordt geen rekening gehouden met de multi-feitelijke achtergrondbelastingen.
                                                 

Bioresonantie integraal onderdeel van Holistische Geneeskunst
De BICOM resonantietherapie is geïntegreerd in de Holistische Geneeskunst. Holistische Geneeskunst staat niet voor een diffuus, vaag beeld van een geneeskunde die zich ver van de bekende basis verwijderd heeft. De inhoud van de Holistische Geneeskunst omvat de gehele fundamentele kennis van de reguliere geneeskunde en bovendien de op ervaring gebaseerde geneeskunde, de bio-energetische inzichten van de traditionele Chinese Geneeskunst, de humorale pathologie en de homeopathie. Het is hierbij van belang de nieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van de bio-energie, het magnetisme en de invloed van laagfrequente elektromagnetische velden op biologisch vitale systemen erbij te betrekken, ook al staat de reguliere geneeskunde hier nog niet voor open.

Top

Een paradigmawissel is noodzakelijk
De BICOM therapie is gebaseerd op de meest nieuwe bio-fysische en bio-cybernetische inzichten. Omdat deze niet geleerd worden op de universiteiten, is voor het uitoefenen van de BICOM therapie de opleiding in de reguliere geneeskunde niet toereikend. Wie niet al kennis heeft van de natuurlijke geneeskunde c.q. van de regulatieve geneeskunde, zal voor het totale begrijpen van de BICOM therapie een paradigmawissel moeten ondergaan. Het momenteel geldige paradigma ziet de wereld – op het punt gebracht – als een materieel definieerbaar mechanisme. Deze zienswijze sluit echter het energetische en informatieve niveau uit, dat zowel door het gezonde mensenverstand geregistreerd kan worden, als ook reeds in wetenschappelijke vakdisciplines (bio-fysica en bio-cybernetica) onderzocht en beschreven werd.

De benodigde paradigmawissel heeft reeds binnen meerdere vakdisciplines plaatsgevonden en is ook binnen de geneeskunde noodzakelijk. Het feit van het wetenschappelijke bestaan en de saamhorigheid van materie, energie en informatie wordt o.a door L.de Broglie en C.F von Weizsäcker benadrukt:
“Het lijkt uiteindelijk vast te staan, dat zowel materie als ook straling een golfvormig en deeltjes aspect bezitten”. (de Broglie)

“Licht en materie wijzen zowel het voor deeltjes karakteristieke lokalisatievermogen op als ook de voor golven karakteristieke interferentie fenomenen.” (von Weizsäcker)

Dit dubbele aspect van materie en straling is ook bij biologische systemen (levende organismen) aanwezig en vervolgens moet daarmee tijdens de diagnose en therapie centraal rekening gehouden worden.

Terwijl binnen de geneeskunde de materie en diens structuur de grootste aandacht kreeg (motto: waar geen stof daar geen werking), werd het tweede aspect – de straling – bijna geheel verwaarloosd.
De straling – in de vorm van trillingen- heeft echter een wezenlijke betekenis, zelfs bij een werking op afstand. Door middel van werkingen op afstand kunnen resonanties optreden. Zij kunnen een sterke werking hebben bij de besturing en regulatie. Dit is een sleutel voor het begrijpen van verschijnselen, die tot nu toe door natuurwetenschappelijke geneeskunde niet verklaard konden worden.

In dit verband is het erg belangrijk, dat wetenschappelijk bewezen is, dat deze trillingen extreem laagfrequent en extreem zwak zijn. Een vergelijking zal dit verduidelijken. Volgens Dr.Popp hebben deze besturingstrillingen de intensiteit van kaarslicht op 10 km afstand. Voorwaarde voor het biologisch vitale systeem is daarom een ongelooflijk fijne resonator te zijn. Dr.Popp berekende, dat een biologisch vitaal systeem een rond de factor 107 fijnere resonator is, dan elk die door de techniek vervaardigd kan worden.

Lineair of niet-lineair (sferisch-holografisch vlgs Penney Peirce) denken?
Het lineaire denken is uitstekend geschikt voor vele gebieden van de niet levende materie. Bij het bekijken van biologische systemen worden echter zijn grenzen zichtbaar, want biologische systemen zijn sterk met 
elkaar verbonden. Hier moet in cybernetische regelcirkels gedacht worden. Dat past beter bij de complexe verbanden van biologische systemen. Biologische systemen, b.v. een cel, hebben honderden mogelijkheden om op prikkels te reageren. Zo kan b.v. een toxine binnen verschillende regelcirkels werkzaam worden; er zijn geen algemeen geldende reacties.

Ik besef dat deze brochure erg veel technische informatie bevat, die wellicht niet voor iedereen even gemakkelijk te begrijpen is: ik ben altijd gaarne bereid een en ander toe te lichten.

Hans Reijnen,
Gezondheidscoach voor Hermes Geneeskunde (AVIG) (per 01-01-2019)

Augustus 2005

Top                                                                                Home